نتایج نهایی انتخابات شورای شهر مشهد – آراء تمام کاندیداها- خرداد 1400

ضمن تبریک به اعضای راه یافته به دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد، می توانید در لیست ذیل نتایج نهایی آرای شمارش شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد را مشاهده نمایید.
این لیست بر اساس اطلاعیه فرمانداری مشهد تهیه شده است، با کلیک بر روی «بعدی» می توانید صفحه به صفحه اسامی را ببینید. یا اینکه در بخش جستجو بخشی از نام یا نام خانوادگی کاندیدا را درج تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شود (امکان جستجو وجود دارد):

رتبهمشخصات کاندیدتعداد رای
1 آقای ایمان فرهمندی نام پدرمحمدصادق 150198
2 آقای حسين حسامي نام پدرمنصور 145521
3 آقای سید ابراهیم علی زاده نام پدرسيد حسن 137804
4 آقای حسن موحدیان نام پدرصفر 131541
5 آقای حسن منصوریان نام پدرابراهيم 121516
6 آقایمجید طهوریان عسکری نام پدرحميد 118355
7 آقای مجید دبیریان نام پدربرزو 117383
8 خانم فاطمه سلیمی نام پدرحسين 108512
9 آقای موسی الرضا حاجی بگلو نام پدرمحمدرضا 108208
10 آقای سیدحسین علوی مقدم نام پدرمحمد 105994
11 آقای حمید ضمیری جعفری نام پدرمحمد جعفر 103663
12 آقای حسن کریم دادی نام پدرعلى 103639
13 آقای غلامحسین صاحبی نام پدرغلامعلى 103621
14 آقای مهدی ناصحی نام پدرمحمدهادی 101667
15 آقای هاشم دائمی نام پدرمحمد على 101359
16 آقای مجيد نژادحسين نام پدرمحمدحسين 96011
17 آقای حسنعلي اخلاقي اميری نام پدراحمد 95651
18 آقای خليل موحدی محصل طوس نام پدرمحمد 80594
19 آقای حميدرضا محروقي نام پدرمريم 76159
20 آقای حسين کميلي نام پدرغلامرضا 74389
21 آقای كاظم معتمدی فر نام پدرمحمد 73238
22 آقای سيدمحسن شوشتری نام پدرسيدمحمودآقا 69256
23 خانم رقيه فاضل نام پدرقنبرعلى 66250
24 آقای محمد مقضي نام پدرحسين 65240
25 آقای مصطفي صادق نيا نام پدرولي اله 61319
26 آقای حمزه شكريان زيني نام پدرعقيل 55963
27 آقای محمد جعفری نژاد نام پدرعلى محمد 54736
28 آقای غلامرضا بصيری پور نام پدرمحمد 53950
29 آقای محمدصادق احمدزاده قناد نام پدرجواد 44050
30 آقای مرتضي کامل نواب نام پدرهاشم 40801
31 خانم مهديه خادم مشگاني نام پدرعلي 35415
32 خانم نادره شاملومنتظرمقدم نام پدرمهدی 34255
33 خانم شهناز رمارم نام پدرداود 30325
34 آقای سيدابوالقاسم وزيری نام پدرسيدمحمود 28728
35 آقای سيدقاسم شفائي نژاد نام پدرسيدمحمدعلى 24798
36 آقای احمد منصوری ماتك نام پدرمحمد 22297
37 آقای محسن ترکي نام پدررمضانعلى 22200
38 آقای ابراهيم آموزگار نام پدرمحمد 21250
39 آقای محمدهادی مهدی نيا نام پدرمهدی 19806
40 آقای رمضان علي فيضي نام پدرمحمدرضا 17310
41 آقای سينا عطائي نام پدرسليمان 15841
42 خانم زهرا عنابستاني نام پدرمحمد 13291
43 آقای قاسم طاهری نام پدررمضان 13271
44 آقای محمدحسين وديعي نام پدرزين العابدين 13234
45 آقای سيدمحمد سجادی عطار نام پدرسيد رضا 12762
46 آقای سيدحسن سيدی نام پدرمحمد 12120
47 آقای اكبر ديسفاني نام پدرمحمد 11839
48 خانم زهرا خاوری نام پدرعلي 11434
49 خانم اعظم قاسمي نام پدرمرتضى 11191
50 خانم نسرين يوسفي عارفي نام پدرحسن 11046
51 آقای مجتبي بهاروند نام پدرحسنعلي 10670
52 آقای سيدعلي محدث نام پدرسيدمحمد 10532
53 آقای علي احمدی نام پدرحجت اله 10477
54 آقای رضا عليزاده نام پدرامرالله 9901
55 خانم فرشته تنهائي نوغابي نام پدرعبدالله 9795
56 آقای سيدمجيد فرجامي نام پدرسيداسماعيل 9762
57 آقای علي چشمي نام پدرمحمدحسين 9616
58 آقای مهدی حسن زاده اصفهاني نام پدرعلي اصغر 9377
59 آقای محمود قراول نام پدربراتعلى 9066
60 آقای احسان رضائي منش نام پدرمحمد 8789
61 آقای عليرضا يگانه نام پدرکاظم 8782
62 آقای سيدمهدی سادات نام پدرمحمدرضا 8775
63 آقای سيدمهدی اصغريان سيني نام پدرسيدحسين 8763
64 آقای حسن رضائي بحرآباد نام پدرحسين 8535
65 آقای حامد شاطرزاده يزدی نام پدرمحمدرضا 8347
66 آقای ابوذر ابراهيم زاده نام پدرحسين 8217
67 آقای امير مؤمن نام پدرمحمدحسن 7763
68 آقای سيدامين متقي نام پدرسيد محمود 6472
69 آقای سيدمحمود موسوی عبس آباد نام پدرسيد محمد باقر 6451
70 آقای مرتضي پژمان پور نام پدرعلي 6299
71 آقای محمدحسين حاجيان نام پدرحسنعلى 5622
72 آقای حامد نيتي نام پدرعلي 5510
73 خانم مرضيه امكاني نام پدررستم على 5444
74 آقای مسعود خاني نام پدرعلي اکبر 5245
75 آقای محمدحسن يعقوبي اسفاد نام پدرمحمدرضا 5196
76 آقای حسين رستمي نام پدرحسن 5195
77 آقای اسماعيل زهاني نام پدررمضانعلي 4423
78 آقای سيدعليرضا رئيس الساداتي نام پدرسيد محمد کاظم 4080
79 آقای محمدحسين خزائي نام پدرمحمد قربان 4007
80 آقای علي اكبر طيبي نام پدرعباسعلي 3971
81 آقای مسعود رمضان زاده نام پدرمحمدرضا 3804
82 آقای قنبرعلي علمدار نام پدرحسينعلي 3598
83 آقای احمد قاسم زاده نيشابوری نام پدرمحمد کاظم 3560
84 آقای محمد صاحبي نام پدرغلامرضا 3523
85 آقای جليل ياوری نام پدريداله 3499
86 آقای محمدجواد بصيری نام پدرحسين 3409
87 آقای هادی لكزی نام پدرعلي اکبر 3404
88 آقای سيدسجاد جليني نام پدرسيدقاسم 3391
89 آقای علي رضا عصمت پرست نام پدرقربانعلى 3142
90 آقای كريم جشني نام پدرعبدالرضا 3096
91 آقای حسين تازه حسن نام پدردل آسا 3057
92 خانم خديجه نوراني نام پدررمضانعلي 3044
93 آقای سيداميد آقاميری نام پدرسيدحسين 2942
94 خانم فاطمه ابراهيمي نام پدرغلامرضا 2922
95 آقای محمدعلي بياتي نام پدراسداله 2918
96 آقای محمدحسين دهقان نيری نام پدرمحمدعلي 2916
97 آقای مهراب ابراهيمي نام پدرنظام علي 2875
98 آقای هيراد رضائيان نام پدرمحمدهادی 2868
99 خانم معصومه ابراهيمي نام پدرحسين 2753
100 آقای سيدمجتبی فرشچی نام پدرسيد حبيب 2699
101 آقای امير اسماعيلي نام پدراحمد 2699
102 آقای ابوالفضل زنگنه نيازآبادی نام پدرمحمدتقي 2694
103 آقای سيدمصطفي مظلومان نام پدرسيدعباس 2692
104 آقای محمدحسين رضائي نام پدرحسن 2685
105 خانم زهرا اسلامي نام پدرمحمد 2673
106 آقای محمدرضا بابائي نام پدرمحمد على 2624
107 آقای سيدجواد کمالي نام پدرميرمحمدحنيفه 2611
108 آقای رضا دهنوئي نام پدرمسيب 2572
109 آقای قربان محمد شكوری نام پدرمحمدعلي 2571
110 آقای حسينعلي زرنگ نام پدرصفرعلى 2501
111 آقای سيدمصطفي آقائي فيروزآبادی نام پدرسيدعباس 2471
112 آقای محسن دوست کام نام پدرمحمود 2403
113 آقای محمدحسن وجدی نام پدرحسين 2369
114 آقای سيدهاشم بحرالعلومي طباطبائي نام پدرسيدعلينقي 2310
115 آقای جواد حميدی نام پدرايوب 2307
116 خانم انيس ملك زاده نام پدرمحمدتقي 2294
117 آقای محمدابراهيم حسينيان نام پدرغلامرضا 2258
118 آقای محسن ابراهيمي نام پدرمحمدعلي 2224
119 آقای شاهرخ شاهرخي شيروان نام پدرمظفر 2203
120 آقای مسعود نداف نام پدرمحمد 2202
121 آقای مجيد خدادادی نام پدرمحمد على 2180
122 آقای مسعود دری نام پدراميرحسين 2161
123 آقای حسين کريمي نام پدرولي اله 2140
124 خانم فرشته دانش نام پدرمنعم 2135
125 خانم مرضيه سادات حيدری نام پدرسيدرضا 2129
126 آقای بهادر صمديان نام پدرمسعود 2119
127 خانم يگانه حشمتي نام پدربهرام 2103
128 آقای مهدی اسماعيلي نام پدرمحمد 2084
129 خانم بتول کريمي نام پدررضا 2075
130 آقای احسان ميرزاقيطاقي نام پدرموسي الرضا 2069
131 آقای علي اكبر نيكدل فاز نام پدرعلي اصغر 2061
132 آقای رسول کريمي نام پدرمحمود 2051
133 آقای حسن مكاری نام پدرمحمد 2042
134 خانم زهرا فرهنگي نام پدرحسن 2042
135 آقای محمدتقي مؤدب نام پدرحيدر 2022
136 آقای صادق شافع نيا نام پدرمحمد 2007
137 آقای فرامرز احمدزاده بهار نام پدرمالك 1987
138 خانم ناهيد چاچي نام پدرابراهيم 1954
139 آقای عليرضا شالڃيان رابع نام پدرحسن 1951
140 آقای جواد دولابي نام پدرمحمدصادق 1950
141 خانم زهرا عزيزی نام پدرحسن 1948
142 آقای اسماعيل فيروزی نام پدراحمد 1931
143 آقای مهدی صديقي نام پدرمحمد 1914
144 آقای سينا صابری نام پدرمرتضي 1877
145 آقای علي رضائي نام پدرغلامرضا 1874
146 آقای محسن پاشائي نام پدرمحمدعلي 1873
147 آقای علي قادری نام پدراسماعيل 1857
148 آقای حسن تقي زاده نام پدرجواد 1843
149 آقای ابوالقاسم عبداللهي نام پدرمحمد 1792
150 آقای سيداحسان بني هاشمي نام پدرسيدحسن 1783
151 آقای مجتبي قره باغي نام پدرمحمد 1779
152 آقای كاظم سزاوارشهيدی نام پدرعباس 1731
153 خانم فاطمه احمدی نام پدرمحمدحسن 1714
154 خانم فرشته ساقي نام پدرحيدرعلي 1663
155 خانم زهرا ملكي راد نام پدرمحمدصادق 1654
156 آقای حسين ملك خواهي نام پدرحسنعلى 1651
157 آقای سيدعارف موسوی نام پدرسيدحسن 1638
158 خانم عصمت فرخنده نام پدرابراهيم 1630
159 آقای حسين سالار نام پدرمحمد على 1610
160 آقای محمدجواد اخلاقي مقدم نام پدرغلام حسين 1603
161 آقای حامد بيدل نام پدرعابد 1595
162 آقای قربان سيفي کته شمشيری نام پدرمحمد 1587
163 آقای سيدمهدی علوی نژاد نام پدرسيد هاشم 1583
164 خانم سيماسادات موسوی نام پدرسيد على اکبر 1579
165 آقای مهدی کريمي نام پدرمحمد 1564
166 آقای سعيد جاويد نام پدرحسين 1562
167 آقای ابوالقاسم مداح نام پدرنبى اله 1534
168 آقای سيدمرتضي جعفرزاده نام پدرسيدحسن 1523
169 آقای سيدرضا احمدی حسيني نام پدرسيديوسف 1489
170 خانم مهناز محمدپور نام پدرغلامحسين 1476
171 آقای رضا توکلي فر نام پدرغلامحسن 1474
172 آقای علي فرزانه بجستاني نام پدرمحمد 1469
173 خانم سيده حوا غلامي نام پدرسيدرضا 1463
174 خانم معصومه اسكوئي لطف آباد نام پدرعليرضا 1461
175 آقای مرتضي پارسي مود نام پدرموسي 1447
176 آقای سيدابوالقاسم ضيائي نام پدرسيدمحمود 1431
177 خانم فاطمه ورزنده کامه عليا نام پدراحمد 1430
178 آقای ابوذر سيدموسوی نام پدرسيد عباس 1423
179 آقای علي عليزاده نام پدرمحمد 1421
180 آقای علي قنبری سيني نام پدرحسن 1419
181 آقای رسول احمدنيا نام پدراحمد 1414
182 آقای ابوالفضل سلطاني نام پدرفيروز 1406
183 آقای عليرضا باخدا نام پدرزين العابدين 1402
184 آقای سهراب دهقان نام پدراحمد 1400
185 خانم معصومه جلائي نام پدرمحمد علي 1391
186 خانم طيبه عبدی نام پدرحسن 1391
187 آقای علي جمعه باقری نام پدرغلامحسين 1386
188 آقای سيدهاشم علوی نژاد نام پدرسيد اصغر 1386
189 آقای محمداحسان آقائي قوامي نام پدرمحمدعلى 1381
190 خانم مريم عظيمي فرد نام پدرغلامرضا 1375
191 خانم زهرا بماني گلناابادی نام پدرنوروز على 1352
192 آقای محمدرضا پهلوان نام پدرعلى 1326
193 آقای الياس رحيمي نام پدرمحمدرضا 1321
194 آقای سعيد معتمدی نسب نام پدرعليرضا 1321
195 آقای حامد احمدی نام پدرمحمد 1316
196 آقای مجيد شكيبامنش نام پدرغلامرضا 1315
197 آقای سيدزكريا حسيني نام پدرسيد احمد 1311
198 آقای عليرضا جعفری نام پدرغلامرضا 1310
199 آقای احمدرضا کرامتي نام پدرعلي 1310
200 آقای مسعود نخعي نژاد نام پدرعلي 1310
201 آقای مهدی برونوسي نام پدرعبدالحسين 1294
202 خانم معصومه بهرامي مقدم حصار نام پدرنعمت الله 1287
203 آقای علي کريمي نام پدرعزيزاله 1286
204 آقای ماشاءاله صمدی نام پدررحمت اله 1277
205 آقای حميدرضا نوراني نام پدرغلامحسين 1276
206 آقای عليرضا احتشامي زاده نام پدرمحمدعلي 1274
207 آقای مجيد فرهمند نام پدراله وردی 1268
208 آقای سيدجواد غفوريان حيدری نام پدرسيدعبدالحميد 1263
209 آقای جواد طيبي نام پدررجب على 1262
210 آقای مهدی حميدی نام پدرمحمد 1260
211 آقای محمد حيدری نام پدرآقاخان 1257
212 خانم مرجان حسن پور نام پدرمحمد 1246
213 آقای سيدمحمد حسيني نام پدرسيدحسن 1243
214 آقای محمود دشتي نام پدرموسي 1237
215 آقای اميد آقائي نام پدرقمبرعلي 1231
216 آقای سعيد احمديان يزدی نام پدرفريدون 1224
217 آقای سيدعماد محمدزاده نام پدرسيدرسول 1219
218 خانم مريم حاجي بابائي فلاح نام پدرعباس على 1195
219 آقای جواد آقائي نام پدرجعفر 1193
220 آقای جواد راه چمني نام پدرعليرضا 1190
221 آقای مهدی بازقندی نام پدرحسن 1188
222 آقای محمدصادق زمان زاده دربان نام پدرهاشم 1179
223 خانم زهرا برومند نام پدرحسين 1179
224 آقای محمدنعيم شهلا نام پدرنادر 1178
225 آقای علي مداح نام پدرمحمدحسين 1178
226 آقای محمدهادی صفامنش نام پدرحسين 1163
227 خانم آرزو زحمت کش عنبراني نام پدرحسين 1162
228 خانم اكرم زهابي نام پدررمضانعلي 1161
229 خانم فرحناز دفاعي نام پدرسيدمهدی 1161
230 خانم الهه کفشي تقي آبادی نام پدرعلى 1160
231 آقای مهدی خاکشور نام پدرعلي اکبر 1159
232 آقای علي آذرنوش نام پدرحسين 1151
233 آقای محسن اسلامي محمديه نام پدرمحمدرضا 1150
234 آقای محمدرضا صالحي نام پدرمحمدعلي 1137
235 آقای داريوش نصيری نام پدرعلى اصغر 1137
236 آقای مهدی گلي نام پدرمحمدباقر 1130
237 خانم بي بي زهرا مظلوم نام پدرسيدعبداله 1129
238 آقای عباسعلي سلطاني نام پدرغلامرضا 1126
239 خانم سمانه خادم غائيني نام پدرعلي اکبر 1117
240 آقای سيدمصطفي پيش قدم نام پدرسيدحسين 1117
241 آقای سيدهاشم حكاك برنجي نام پدرسيدابوالفضل 1116
242 آقای سيدحسن علائي نام پدرسيدهاشم 1108
243 آقای محمدجواد بلبلي نام پدرحسن 1099
244 خانم زهرا براتي نام پدرعبدالحسين 1098
245 خانم عليا اسماعيلي نام پدراحمد 1097
246 آقای سيدسعيد حسيني تلمي نام پدرسيدعباس 1094
247 خانم زهرا دهقان بنادکي نام پدررضا 1093
248 آقای سيدمرتضي صالحي کلاته سادات نام پدرسيدرضا 1091
249 خانم محبوبه حسيني نام پدرمسعود 1074
250 آقای مهدی ضابطي اسنادآستانه نام پدرسيدکاظم 1073
251 آقای سيدداود پروانه حسيني نام پدرسيدمحمود 1073
252 خانم ناهيد شايگان نيا نام پدرعلي 1054
253 آقای احسان شريعتي نام پدرعليرضا 1043
254 خانم عاطفه طاهری نام پدرناصر 1040
255 خانم فاطمه تيموری نام پدربمانعلي 1035
256 آقای مهدی نارنجي نام پدررمضانعلي 1031
257 آقای حميدرضا محمدی نام پدرابوالقاسم 1030
258 آقای عليرضا نجيب زاده نام پدرحسين 1030
259 آقای غلامحسين عامری خيرآبادی نام پدرغلامحسن 1029
260 آقای نويد آزموده نام پدرتقي 1028
261 آقای مهدی کدخدا نام پدرزين العابدين 1026
262 آقای سيدجواد احمدی ميبدی نام پدرسيد على 1026
263 آقای عبدالحميد ايزانلو نام پدرمحمدرضا 1025
264 آقای حسين صلاحي بجستاني نام پدرحبيب 1024
265 آقای كاظم امام دادی نام پدرمحمد 1020
266 خانم زهرا امامي خطبه سرا نام پدربهمن 1020
267 خانم هليا صارمي نيا نام پدرامير 1016
268 خانم الهام آبك نام پدرحسين 1016
269 آقای سيدجليل رجائي نام پدرسيد جواد 1009
270 خانم مليحه غلامي قازقان نام پدرغلام رضا 1006
271 آقای امير علماءخباز نام پدرعلي 1006
272 آقای سيدرضا سيدموسوی نام پدرسيديوسف 1000
273 آقای علي رضا قادری نام پدرنوروز على 999
274 آقای سيدهادی زرقاني نام پدرسيد احمد 992
275 آقای مهدی رحيمي نام پدرمحمدابراهيم 987
276 آقای جواد ساقي نام پدرقربانعلى 987
277 آقای حسين ابراهيميان نام پدرمحمود 987
278 آقای حميدرضا اسدی نام پدرعلي اکبر 983
279 آقای عبداله فكورچوکانلوئي نام پدرموسى 982
280 آقای محمود احمديان يزدی نام پدرکاظم 982
281 آقای محمدصادق علي زاده نام پدرمحمد مهدی 981
282 آقای جواد حسن پور نام پدرغلامحسين 977
283 خانم فهيمه شهرزادنيا نام پدرعلي اکبر 977
284 خانم سيده سعيده الماسي نام پدرسيدهاشم 967
285 آقای سيدآرمين هاشمي نسب نام پدرسيدآيت اله 963
286 آقای محسن فرزانه کاخكي نام پدرذبيح اله 961
287 آقای مهدی شجاعي نام پدراسماعيل 954
288 آقای محمد پورفتح نام پدرقربان 952
289 آقای سيدعليرضا صديق الذاکريني نام پدرمير صادق 949
290 خانم ايران زرقي نام پدرحسن 943
291 آقای سيدعليرضا واعظ موسوی نام پدرسيدمهدی 943
292 خانم مرضيه حيدری نسب نام پدرسيدمحمد 939
293 آقای محمدرضا صفری نام پدرصفر 936
294 آقای علي اكبر آقاسي زاده شعرباف نام پدرمحمدعلي 936
295 خانم فرشته ايمان دوست نام پدرعلي رضا 934
296 آقای حميدرضا رمضاني نام پدرغلامحسين 930
297 خانم طاهره رحمانيان شريف آباد نام پدرمحمد 927
298 آقای اميرحسن قشقائي نام پدرابوالفضل 927
299 آقای غلامرضا محمدی نام پدرعلى 924
300 آقای مجتبي عظيمي نام پدرمظفر 922
301 آقای مجيد مشتاق عشق نام پدررسول 917
302 آقای احمد محمدی نام پدرجانمحمد 916
303 خانم سارا عاشوری نام پدررضا 916
304 آقای اميرحسين اخوان نام پدراحمدرضا 912
305 آقای جمال محمدزاده درودی نام پدرعباس 910
306 خانم حميده فاخری نام پدرسيدعلي اصغر 910
307 آقای رضا بهمن پور نام پدرغلامرضا 905
308 آقای حميدرضا سابقي نام پدرهاشم 898
309 آقای رضا توکلي زاده نام پدرجليل 897
310 آقای محمدجواد يوسفي نام پدرعلي اکبر 896
311 آقای امين جميلي دشت بياضنام پدرمحمدعلي 895
312 خانم راحله محمدپور نام پدرمحمد 895
313 خانم مهناز خدادادی نام پدرمحمد 889
314 آقای يعقوب جانباز نام پدررضا 888
315 آقای فريد آخوندی مهرجردی نام پدرتقى 882
316 آقای ايمان ارجمندراد نام پدرپرويز 881
317 آقای سيدرحمت اله سيدی نسب نام پدرسيد على 881
318 آقای كمال رعنائي استاد نام پدرمحمدرضا 879
319 خانم مريم کوره پز نام پدرماشاءاله 878
320 آقای حامد زند نام پدراحمد 876
321 آقای اميرحسين کوثری نام پدرسعيد 874
322 آقای سجاد موحدی شكيب نام پدرجواد 874
323 آقای مصطفي فرخنده نام پدرابراهيم 869
324 آقای اميراحسان کريمي يزدی نام پدرمحمد 865
325 آقای سيدبهزاد صفارسجادی نام پدرسيد کمال 865
326 آقای اميد احراری مقدم نام پدرعبدالرحيم 864
327 آقای عبدالحسن سنگيني نام پدرمحمدعيسى 862
328 آقای محسن طالبي نام پدرعلي اصغر 857
329 آقای عليرضا اسديان نام پدرغلام حيدر 857
330 آقای هادی خياباني نام پدرمحمدعلى 857
331 آقای فرهاد زال نام پدرجانعلي 856
332 خانم رقيه بخشي شمسي نام پدرخدابخش 854
333 آقای حميدرضا نوروزی فخرداود نام پدرحسين 850
334 آقای علي رضا عطائي نام پدرمحمد 849
335 آقای عليرضا علويان نام پدرمحمود 849
336 خانم ميترا مؤذن نژاد نام پدرحسن 848
337 آقای سعيد ابراهيميان بيلندی نام پدرعلى اصغر 848
338 آقای محمد حصاری نام پدرعلي اصغر 847
339 خانم فاطمه ذبيحي زوارم نام پدراحمد 843
340 خانم محبوبه هوشيارگلشن نام پدرعلي اکبر 841
341 آقای سيدحسن قاسمي پيوندکهنه نام پدرسيدمقصود 836
342 آقای محمد آزادی نام پدرعلي اکبر 831
343 آقای ناصر اسعدی نام پدرمحمدباقر 831
344 خانم مليحه صباغ خراساني نام پدرمحمود 829
345 آقای مهدی اشرفي نام پدرمحمد 827
346 آقای علي بختياری نام پدرغلامحسين 826
347 آقای احمد مشمول نام پدررضا 826
348 خانم زهرا رجبي استاد نام پدرمحمدتقي 824
349 آقای مهدی ندافي نام پدرمحمدحسين 823
350 آقای ناصر سنڃولي نام پدرمنصور 823
351 آقای امير هودانلو نام پدرصفرعلي 822
352 آقای محمد عين القضاة نام پدرعلى اکبر 821
353 آقای محمد ابراهيمي فيزيك نام پدرعلى 820
354 خانم ناهيد تقوی نام پدرحسينعلى 818
355 آقای مهدی صبوری نوقابي نام پدررضا 811
356 خانم فهيمه رحماني نام پدرغضنفر 810
357 خانم زهرا عربي کلات نام پدرعرب على 802
358 آقای سيدمهدی ميرانوری نام پدرسيدحسين 801
359 آقای علي آسماني نام پدرمحمدرضا 801
360 خانم مليحه بلوکي نام پدرعلي رضا 798
361 آقای حسين مقدسي نام پدرمحمود 798
362 خانم فهيمه ميرزائي نام پدرمحمدرضا 797
363 خانم الهام رمضاني ازغندی نام پدراحمد 796
364 آقای مهدی اسدی بكاولي نام پدرمسلم 794
365 آقای آرمين تقي زاده شارك نام پدرحسن 793
366 خانم مرضيه غفارزاده کلجاهي نام پدرغفار 792
367 آقای محمد عليمرداني نام پدرحسن 788
368 خانم سيما شكوری نام پدرمحمود 785
369 آقای هادی اندی نام پدرحسين 784
370 آقای احمد افشين نام پدرعبدالحسين 780
371 آقای مهدی غلامي نام پدرعلي 779
372 خانم بي بي زهرا ضيائي نام پدرمحمدرضا 777
373 خانم الهه باقری بجدني نام پدرمحمدحسين 776
374 آقای هادی اسديان نام پدرغلامحيدر 776
375 آقای محمدعلي کربلائي هرفته نام پدرعلى 775
376 خانم سوسن باغبان نام پدرکلوخ رضا 775
377 آقای احسان رضازاده نام پدرمصيب 774
378 خانم ساناز رحيمي نام پدرحسين 771
379 آقای حسين رسولي فريماني نام پدرغلامعلي 768
380 خانم عفت خراساني نام پدررمضان 767
381 آقای حسن عارفي نيا نام پدرعلي محمد 765
382 آقای ناصر مشهدی زاده نام پدرمحمد على 762
383 آقای جواد سعادت فر نام پدرمهدی 762
384 آقای محمود شايسته پيغان نام پدرعلي 761
385 خانم معصومه برومند نام پدرحسين 761
386 خانم حميده سليماني خيبری نام پدرمحمدحسن 758
387 خانم فاطمه چناراني نام پدرموسى 757
388 خانم راحله شعباني نام پدرغلامعلي 750
389 خانم فرزانه قلندرآبادی نام پدرعلي اصغر 750
390 آقای جواد ذبيحي راد نام پدرمحمدهادی 750
391 خانم فاطمه رحمتي نام پدرامين اله 747
392 آقای محمد سعيدی نام پدرصفر 739
393 خانم زهرا خمانيان نام پدرغلامرضا 729
394 آقای علي باقری نام پدرمحمد ابراهيم 728
395 آقای مجيد سالميان نام پدرجواد 727
396 آقای شيخ رضا يزداني نام پدرعلى 727
397 آقای حسين زاهدی نام پدرمحمد صادق 726
398 آقای ابراهيم عظيمي نام پدراصغر 726
399 آقای رضا صادقي نام پدرعلي 720
400 خانم فائزه محمدی نام پدرعباسعلي 716
401 آقای محمدرضا بني اسدی نام پدرغلامرضا 715
402 آقای صادق منصورآبادی نام پدرمحمدرضا 712
403 خانم سپيده ناصری حصار نام پدرحبيب 710
404 آقای مهدی گودرزی قوچان نام پدربراتعلي 708
405 خانم سيده صديقه حسيني اصل نام پدرسيدمحمد 706
406 آقای عباسعلي زمانيان نام پدررجبعلى 706
407 آقای احمد نجيب راد نام پدرغلامحسن 706
408 آقای حسين عسكری زاده نام پدررجبعلى 703
409 آقای محمد انصاری نام پدرعلي اکبر 702
410 آقای مهدی خندان نام پدرعلي 699
411 آقای احسان قاسم زاده کامه عليا نام پدرحسين 697
412 خانم وجيهه نبي نام پدرفريدون 696
413 آقای اميرحسين محسنين نام پدرمحمدرضا 696
414 آقای مجيد برومند نام پدرموسي 694
415 آقای محسن زارعين نام پدرحسين على 694
416 خانم الهه تقي آبادی نام پدرحسين 694
417 آقای روح اله دهقاني نام پدررضا 693
418 آقای ايمان صباغيان نام پدرمحمدمهدی 693
419 آقای مصطفي صادقي فر نام پدرمحمد 692
420 آقای حسن بهزاد نام پدرجليل 692
421 خانم آيلين پورآزاد نام پدراحد 683
422 آقای علي محمدزاده نام پدرمحمدحسين 680
423 آقای محمدحسين غياثي مقدم نام پدرمحمدرضا 680
424 آقای علي اصغر نوروزی نام پدرغلامحسين 677
425 آقای احمد فصيحيان نام پدرمحمد 674
426 آقای محمد حسنعلي زاده رودمعجني نام پدرعباس 674
427 آقای مسعود اويسي نام پدراسماعيل 669
428 آقای عليرضا دهقاني نام پدرحيدر 668
429 آقای سيدعارف تقوی نام پدرمحمد رضا 667
430 آقای سيدمهدی جوادی نام پدرسيدتقى 662
431 آقای مرتضي مهرپور نام پدرحسن 661
432 آقای حسين تاجران نام پدرعلي اکبر 658
433 خانم آسيه ثنائي زاهد نام پدراصغر 655
434 آقای حميد عباسي مود نام پدرعلي اکبر 654
435 خانم سحر عرفانيان نجيب نام پدرهاشم 652
436 آقای احسان اشكاوندراد نام پدرغلامعلى 649
437 آقای وحيد غفوری نام پدرغفور 645
438 آقای اميرحسين منشادی نام پدرمحمدرضا 641
439 خانم مريم ميرويسي نام پدرسيدحسن 640
440 آقای عباس شاعری خيبری نام پدرغلامعلى 638
441 خانم فاطمه مختارزاده يزدی نام پدرجواد 636
442 آقای هادی تيشه وردائم نام پدرمحمدحسين 635
443 آقای محمدحسن فاضل کاريزمه نام پدرمحمدجواد 635
444 خانم نرجس سادات توکلي افشار نام پدرسيداحمد 627
445 آقای محسن خيرانديش نام پدرحسن 625
446 آقای روح اله کمالي ثاني نام پدربراتعلي 625
447 آقای اميد ضرابي شانديز نام پدررجبعلى 623
448 آقای حميد سلطاني فر نام پدرحسين قره 623
449 خانم فهيمه منصوری مجومرد نام پدراحمد 622
450 آقای محمود صفار نام پدرحسينعلى 620
451 آقای حميدرضا زنگنه بايگي نام پدرعلي اکبر 619
452 خانم نرگس قرباني مقدم نام پدرقربانعلي 619
453 آقای سيدهاشم کامياب نام پدرسيدمحمد 618
454 خانم خديجه علا نام پدرغلامعلي 617
455 آقای هادی رحمتي نام پدرغلامرضا 615
456 آقای حميد مروی نساج نام پدرحسين 614
457 آقای حسين چزگي نام پدرمحمداسمعيل 614
458 آقای مهدی اکبری نام پدرغلامحسين 613
459 خانم سحر تحرزی نام پدرمهدی 613
460 آقای جواد ريحاني نام پدرنجفقلى 611
461 خانم بهناز بهزاديان راد نام پدرحميدرضا 608
462 خانم شيدا فدائي پاشي نام پدررمضانعلي 607
463 آقای علي ارحامي نام پدرمحمدحسين 604
464 آقای احمد عمارلو نام پدرابراهيم 599
465 آقای جعفر علي پور نام پدررضا 598
466 آقای امين قربان نيا نام پدرابوالقاسم 593
467 آقای علي رضا فياضآق کاريز نام پدرعبدالله 592
468 آقای صادق محصل بيرجندی نام پدرمهران 592
469 آقای ابوالفضل غفاريان کنده شكن نام پدرناصر 592
470 آقای سيدرضا طبيب نام پدرسيد بهاالدين 588
471 آقای پيروز سيني چي نام پدرهادی 586
472 آقای محمدتقي تقوی نام پدرحسن 586
473 آقای محمدابراهيم بزرگوار نام پدرحسن 584
474 آقای سيدناصر سرائي نام پدرسيدمحسن 584
475 آقای كاظم باقرزاده نام پدرحسين 583
476 آقای سعيد بلوکي نام پدرمحمد 583
477 آقای علي هروی نام پدراحمد 582
478 آقای مجتبي بنسبردی نام پدرمحمدابراهيم 581
479 آقای سعيد خراساني نام پدرعلى اکبر 578
480 خانم سمانه مظفری نام پدرمسلم 577
481 آقای ابوالقاسم کيخا نام پدرعليرضا 576
482 آقای سعيدرضا خداشناس نام پدرعباسعلى 575
483 آقای سيدمحمد کاظمي نام پدرسيد عباس 575
484 آقای حسين فدائي نام پدرعزيزاله 574
485 آقای محمدحسين گوهری فر نام پدرمحمدرضا 573
486 آقای علي گلستاني نام پدرعباس 571
487 آقای محمدجواد عليزاده کاسب نام پدرحسين 570
488 آقای حسين عزيزی نام پدرنصراله 568
489 آقای محمد بهرامي فر نام پدرعلي رضا 566
490 خانم سميرا سعادت نظر نام پدرحسين 564
491 آقای مجتبي پيله چيان نام پدرغلامعلى 559
492 آقای محمدهادی سوهان گر نام پدرمحمد 559
493 آقای سيدعباس حسيني طيب نام پدرسيد ميرزابابا 558
494 آقای حسن کامراني فر نام پدرکاظم 557
495 آقای محسن محمديان دلوئي نام پدرحسين 553
496 آقای مهدی بيارجمندی نام پدراحمد 553
497 آقای محمدصادق لزگي نام پدرموسى 552
498 آقای محمدامين منظم اقبالي نام پدرعلي 551
499 آقای حسين مقدس چشمه علي نام پدرمهدی 549
500 خانم آرزو کهندل کوشكي نام پدرغلامحسين 547
501 آقای ياسر زحمت کش حسن آبادی نام پدرعلي اکبر 545
502 آقای احسان عسكری نام پدررمضانعلى 543
503 آقای ابوالفضل فرد نام پدرعلي 542
504 خانم مريم سادات قريشي تبريزی نام پدرجليل 541
505 خانم فهيمه فهيمي تروسكي نام پدرکريم 538
506 آقای يونس مهرپويا نام پدرمحمود 536
507 آقای مهدی واله نام پدرحشمت اله 535
508 آقای محمد مألوف نام پدرغلامحسين 533
509 آقای جواد محمدی دولت آباد نام پدرابراهيم 532
510 خانم مريم جهانگشته نام پدرحسن 531
511 آقای محمدرضا رسولي نام پدرحسين 531
512 آقای عليرضا پاکدل نام پدراحمد 531
513 آقای رضا عبدالرضائي نام پدرحسين 529
514 آقای حامد دادگرنژاد نام پدرهادی 527
515 آقای حسين عباس زاده پهلوان نام پدرمحمود 527
516 آقای محمدمهدی اکبری نام پدرمحمد على 527
517 آقای مجيد داوری نام پدرمحمد 527
518 آقای حسين پژوهشگر نام پدرحبيب الله 526
519 آقای صمد مير نام پدرابراهيم 524
520 آقای محمدهاني نظافت يزدی نام پدرمهدی 515
521 آقای جواد حسيني صابر نام پدرعلى اصغر 515
522 آقای احسان عمراني نام پدررمضانعلى 510
523 آقای مهدی عرفانيان نام پدرهادی 509
524 آقای محسن ناصری پوريزدی نام پدرعبدالرضا 509
525 آقای محمد غفاری نام پدرحسين 507
526 آقای محمد محمدی نام پدريحيي 507
527 آقای مهدی محمدپور نام پدرمحسن 506
528 آقای جواد برجسته نام پدرعباس 503
529 آقای جواد طاهريان نام پدرمحمدرضا 502
530 آقای حميد مهدوی پناه نام پدرعلي اصغر 502
531 آقای پيمان حسين پورطوسي نام پدرجواد 502
532 آقای عباس کسمائي نام پدرمحمدحسين 498
533 خانم محدثه حقاني قنبرزاده نام پدرغلامحسن 497
534 خانم فرزانه قدری نام پدرحسين 497
535 آقای هادی محمديان دلوئي نام پدرحسين 496
536 آقای محمدرضا نوروزی نام پدرمحرمعلي 494
537 آقای اميرصالح فدائي پور نام پدرغلامرضا 492
538 آقای محمدامين رمرودی نام پدرعباس 489
539 آقای سيدسعيد مقدم زاده نام پدرسيد محمد رضا 487
540 آقای محمد تقديسي اسفجير نام پدرعليرضا 487
541 آقای مسعود صبوری قناد نام پدرمحمود 487
542 آقای حجت يزداني نام پدرغلامحسين 485
543 آقای برات علي براتي نام پدررمضان على 485
544 آقای ياسر وطني نام پدرمحمد 484
545 آقای حجت ذوالفقاری نام پدرامير 479
546 آقای محسن انصاری ارجمند نام پدرعلي 478
547 آقای دانيال خسروی نام پدرفريدون 474
548 آقای محمدجواد صديق قنبری نام پدرمحسن 474
549 آقای سجاد بهارلو نام پدراحمدرضا 474
550 آقای احسان فرحبخش فريمان نام پدرمحمدعلي 474
551 آقای محمود مقدم درافشاني نام پدرمحمد 473
552 آقای محسن نوکندی نام پدرحسين 473
553 آقای حسين مددی رخنه نام پدرجواد 469
554 آقای سعيد قادری نام پدرمحمدحسن 467
555 آقای مصطفي فلكي نام پدررمضانعلي 463
556 آقای ميلاد يزدان پرست نام پدرمهدی 461
557 آقای حميدرضا شيباني نژاد نام پدرخدانظر 460
558 آقای علي پورموسي نام پدرمهدی 458
559 آقای حميد مشتاقي عباس پور نام پدرمحمدعلي 457
560 آقای سلمان انتظاری هروی نام پدرموسى 457
561 آقای سعيد صاحب نام پدرمحمود 457
562 آقای مهدی مقصودی نام پدرعلي رضا 454
563 آقای رضا حسيني _____H_گيو نام پدرابوطالب 446
564 آقای حسين مرادی نام پدرهدايت اله 442
565 آقای محمدرضا باقری نام پدرمحمد 441
566 آقای كاوه خسروی زاد نام پدرعباس 438
567 آقای سيدايمان وصال نام پدرسيدمحمد 437
568 آقای مهدی خجسته رحيمي نام پدرمحمدرضا 436
569 آقای روح اله دانش پژوه نام پدرحسين 436
570 آقای رسول نجف پور نام پدرعلي 435
571 آقای امير مؤذنيان نام پدرسعيد 434
572 آقای ميثم زيرك زاده نام پدريعقوب 432
573 آقای محمدامين بهادری نام پدرعبدالمحمد 431
574 آقای ناصرحسين عطاردی نام پدرمحمد 430
575 آقای ابوالفضل اکرميان نام پدرعلي 428
576 آقای محمدامين قربان بيگي نام پدرمحمدرضا 427
577 آقای رضا کوشكي نام پدرحسين 425
578 خانم سيده سمانه مديرخازني نام پدرسيد عباس 425
579 آقای علي نجفي سعادت آبادی نام پدررمضان 425
580 آقای غلامرضا مؤمن نام پدرنصرالله 424
581 آقای امير ظفرصلاح زاده نام پدررضا 423
582 آقای سجاد محمودی خواه نام پدرغلامرضا 422
583 آقای حسينعلي خواجه نام پدراحمدعلى 421
584 آقای سيدمعين قاآني ابوسعيدی نام پدرسيدمحمدعلي 421
585 آقای معين محمدی نام پدرمحمد 420
586 آقای عليرضا مسلمي نام پدرسهراب 418
587 آقای شاهين روستا نام پدرجعفر 416
588 آقای مهدی سليماني نام پدرمسعود 416
589 آقای محمد قاسمي نسب نام پدراحمد 415
590 آقای سيدكمال کشيك نويس رضوی نام پدرسيدعلى 415
591 آقای مهدی محمدی جلالي نام پدرمحمدرضا 410
592 آقای مجيد هادوی نام پدرولي اله 410
593 آقای داود نوری نام پدرروح اله 408
594 آقای سيدسعيد مرواريدی لوشابي نام پدرحسينعلى 407
595 آقای اسفنديار جلايری نام پدرمحمد حسن 407
596 آقای جواد کبيری نام پدرابوالقاسم 404
597 آقای وحيد مهدی نژادقزويني نام پدرهادی 402
598 آقای سهيل پروازی نام پدرابوالحسن 399
599 آقای علي پاکدل کلاتي نام پدريوسفعلي 397
600 آقای عليرضا صفری دولو نام پدرعبدالوهاب 395
601 آقای اميرحسين الياس پور نام پدرحسن 395
602 آقای محمد سادات فريزني نام پدرقاسم 389
603 آقای علي نجارزاده نام پدرمحمدحسن 387
604 آقای محمد قربان زاده کلاتي نام پدررضا 387
605 آقای امير علي نيا نام پدرمحمد 387
606 آقای داوود دانش پژوه نام پدرمحمدرضا 387
607 آقای سيدمحمد کوشش نام پدرسيدعلي 386
608 آقای مهدی کوکبي نام پدرمحمد 383
609 آقای مصطفي پرسته نام پدررمضانعلي 379
610 آقای برير تبريزيان نام پدرحسن 374
611 آقای حسين شايگان نژاد نام پدرعلي اکبر 371
612 آقای قاسم کهندل نام پدرعلى اکبر 371
613 خانم حميده ظهوريان زکاتيان نام پدرمهدی 369
614 آقای منصور قياسي نام پدرحبيب اله 368
615 آقای جواد کياني نام پدرحشمت اله 365
616 آقای احسان براری نام پدرنقي 363
617 آقای ميثم فراست نام پدرفريدون 363
618 آقای جواد نظافت فريزی نام پدرقاسم 363
619 آقای امين عادل پور نام پدراحمد 361
620 خانم راهله کامل هدايت آباد نام پدرعلي اصغر 360
621 آقای جواد گندمي ويراني نام پدرمحمود 359
622 آقای سعيد ميرمصعبي نام پدرعلي 359
623 آقای مجيد عباس زاده نام پدرغلام رضا 348
624 آقای علي بهجتي فرد نام پدرعباسعلي 347
625 آقای وحيد خيرخواه نام پدرصفرعلي 346
626 آقای امير غلامي نقندر نام پدرموسي 346
627 آقای مجيد فرتاش نام پدرعباس 337
628 آقای جمشيد رهنماءعراقي نام پدرحجت الله 335
629 آقای علي اصغر مختارزاده نام پدرصفدر 334
630 آقای محمد پاك جامه نام پدرحسن 327
631 آقای حميد قاسمي هنری نام پدرقاسم 326
632 آقای وحيد محمدی کاظم زاده نام پدرعلي 326
633 آقای محمد پهلوان کاشي نام پدرکاظم 316
634 آقای احمد تقي زاده مقدم نام پدرحسين قلي 315
635 آقای ابراهيم شيعه زاده نام پدرمحمد 315
636 آقای حسين مسلمان نام پدرمحمدعلى 312
637 آقای علي پورقربان نام پدرغلامعباس 311
638 آقای سيدايمان مديرخازني نام پدرسيدعباس 311
639 آقای بهمن جولائي نام پدرعبدالحميد 307
640 آقای حميد کفش کنان نام پدرباقر 303
641 آقای محمد براتي نژاد نام پدرحسين 303
642 آقای محمد خاکي نام پدرابوالقاسم 303
643 آقای صادق رسولي نژاد نام پدراسكندر 294
644 آقای احمد خيری نام پدرغلام عباس 291
645 آقای اميرحسين خانيكي نام پدرمحمد 284
646 آقای حسين مزاری مقدم نام پدرعلي اصغر 275
647 آقای بابك پاك نياسفيدان نام پدرمحمدباقر 273
648 آقای علي مراتي دالنجان نام پدرابراهيم رضا 256
649 آقای مرتضي زواريان نام پدراحمد 254
650 آقای ابراهيم خوش ظاهر نام پدرعلى محمد 254
651 آقای مجيد زيدآبادی نژاد نام پدرمهدی 253
652 آقای محمدعلي فيروزی شيخ حسن نام پدرايوب 252
653 آقای وحيد کيهاني راد نام پدرعباس 248
654 آقای سامان پوررستمي شجاعي نام پدرحسنعلي 245
655 آقای محمود خردمند نام پدرغلامحسين 243
656 آقای ايمان قفقازی نام پدرحسين 238
657 آقای علي رضازاده همداني نام پدرمحمدتقي 234
658 آقای حاجي محمد پائيني نام پدرعلى 232
659 آقای جواد مزجردی نام پدرمحمدرضا 225
660 آقای غلامرضا محمديان گل شيخي نام پدرعلي اصغر 222
661 آقای رضا عامری کردياني نام پدرغلامحسين 202
662 آقای محمدجواد کسائي نائيني نام پدراسماعيل 185

لیست و کد کاندیداهای شرکت کننده

لیست فوق، نتایج شمارش آراء بود، و در لیست ذیل نیز می توانید نام و مشخصات و کد انتخاباتی 793 نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد را مشاهده نمایید.

این لیست بر اساس اطلاعیه فرمانداری مشهد تهیه شده است، با کلیک بر روی «بعدی» می توانید صفحه به صفحه اسامی را ببینید. یا اینکه در بخش جستجو بخشی از نام یا نام خانوادگی کاندیدا را درج تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شود:

مشخصات کاندیدکد انتخاباتی
سيدمجتبي فرشچی مشهور به فرشچی فرزند سيدحبيب 2566
مجید شکیبامنش مشهور به شكيبامنش فرزند غلامرضا 2167
ابراهیم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد 1278
علی آذرنوش مشهور به على اصغر فرزند حسين 1185
حسین تازه حسن مشهور به تازوحسن بلبلى فرزند دل اسا 1566
علی جمعه باقری فرزند غلامحسين 1429
جواد حمیدی فرزند ايوب 1719
حامد زند فرزند احمد 1947
کاظم سزاوار شهیدی فرزند عباس 1978
طیبه عبدی فرزند حسن 2447
قنبر علی علمدار فرزند حسينعلي 2472
اسماعیل فیروزی فرزند احمد 2581
محمدتقی مودب فرزند حيدر 2751
محمد حسن یعقوبی اسفاد مشهور به يعقوبى اسفاد فرزند محمدرضا 4166
ابوذر ابراهيم زاده فرزند حسين 1121
سميه سادات ابراهيمي فرزند سيدعلي 1124
فاطمه ابراهيمي فرزند غلامرضا 1126
محسن ابراهيمي فرزند محمدعلي 1127
معصومه ابراهيمي فرزند حسين 1128
مهراب ابراهيمي فرزند نظام علي 1142
حسين ابراهيميان فرزند محمود 1145
سعيد ابراهيميان بيلندی فرزند علي اصغر 1146
حسين ابراهيمي اول فرزند محمد 1147
مجيد ابراهيمي شرق فرزند جواد 1149
محمد ابراهيمي فيزيك فرزند علي 1151
جواد ابراهيمي كردياني فرزند عشق علي 1152
الهام آبك فرزند حسين 1154
عليرضا احتشامي زاده فرزند محمدعلي 1156
اميد احراری مقدم فرزند عبدالرحيم 1157
فرامرز احمدزاده بهار فرزند مالك 1159
محمدصادق احمدزاده قناد فرزند جواد 1161
رسول احمدنيا فرزند احمد 1162
حامد احمدی فرزند محمد 1164
علي احمدی فرزند حجت اله 1165
فاطمه احمدی فرزند محمدحسن 1167
سعيد احمديان يزدی فرزند فريدون 1169
محمود احمديان يزدی فرزند كاظم 1171
سيدرضا احمدی حسيني فرزند سيديوسف 1172
سيدجواد احمدی ميبدی فرزند علي 1174
حسنعلي اخلاقي اميری فرزند احمد 1179
محمدجواد اخلاقي مقدم مشهور به اخلاقى فرزند غلامحسين 1181
اميرحسين اخوان فرزند احمدرضا 1182
فريد آخوندی مهرجردی فرزند تقي 1184
ايمان ارجمندراد فرزند پرويز 1186
علي ارحامي فرزند محمدحسين 1187
جواد آرين منش مشهور به جواد آرين منش فرزند حسن 1192
محمد آزادی مشهور به آزادی فرزند علي اكبر 1195
نويد آزموده فرزند تقي 1196
فرشيد اسپلانيان فرزند جليل 1197
حميدرضا اسدی فرزند علي اكبر 1211
عليرضا اسديان فرزند غلامحيدر 1212
هادی اسديان فرزند غلامحيدر 1214
مهدی اسدی بكاولي فرزند مسلم 1215
ناصر اسعدی فرزند محمدباقر 1216
مهدی اسفندياني مقدم فرزند فريدون 1217
معصومه اسكوئي لطف آباد فرزند عليرضا 1218
زهرا اسلامي فرزند محمد 1219
محسن اسلامي محمديه فرزند محمدرضا 1221
امير اسماعيلي فرزند احمد 1224
عليا اسماعيلي فرزند احمد 1225
مهدی اسماعيلي فرزند محمد 1226
علي آسماني فرزند محمدرضا 1227
كاميار اسمعيل پورتيتكانلو فرزند حسن 1229
مهدی اشرفي فرزند محمد 1241
احسان اشكاوندراد فرزند غلامعلي 1242
سيدمهدی اصغريان سيني فرزند سيدحسين 1244
محمد آصفي يزدی فرزند علي اصغر 1246
احمد افشين فرزند عبدالحسين 1248
علي اكبر آقاسي زاده شعرباف فرزند محمدعلي 1249
سيداميد آقاميری فرزند سيدحسين 1251
اميد آقائي مشهور به اميد فرزند قمبرعلي 1252
جواد آقائي فرزند جعفر 1254
سيدمصطفي آقائي فيروزآبادی فرزند سيدعباس 1255
محمداحسان آقائي قوامي فرزند محمدعلي 1256
محمدمهدی اكبری فرزند محمدعلي 1259
مهدی اكبری مشهور به اكبری فرزند غلامحسين 1261
ابوالفضل اكرميان مشهور به ابوالفضل اكرميان فرزند علي 1262
سيده سعيده الماسي فرزند سيدهاشم 1266
اميرحسين الياس پور فرزند حسن 1268
كاظم امام دادی فرزند محمد 1269
زهرا امامي خطبه سرا فرزند بهمن 1271
سلمان اماني قلعه حسن فرزند عزيزاله 1274
حسين امجديزدی فرزند مهدی 1275
مرضيه امكاني فرزند رستم علي 1277
حسن اميری مشهور به اميری اميری كلاتكلاتى فرزند علي 1279
رسول اميني فرزند حبيب اله 1281
سلمان انتظاری هروی فرزند موسي 1282
هادی اندی فرزند حسين 1284
محمد انصاری فرزند علي اكبر 1285
محسن انصاری ارجمند فرزند علي 1286
مسعود اويسي فرزند اسماعيل 1288
عبدالحميد ايزانلو فرزند محمدرضا 1292
فرشته ايمان دوست فرزند عليرضا 1296
سارا ايماني مقدم فرزند غلامرضا 1298
محمد ايوبي فرزند مختار 1299
منصور ايوبي فرزند سردار 1411
نسرين بابازاده فرزند محمود 1412
محمدرضا بابائي فرزند محمدعلي 1415
علي بابائي فيروزآباد فرزند محمدحسين 1416
عليرضا باخدا فرزند زين العابدين 1417
مهدی بازقندی فرزند حسن 1421
سوسن باغبان فرزند كلوخ رضا 1424
كاظم باقرزاده فرزند حسين 1425
حميدرضا باقری مشهور به حميد فرزند علي محمد 1427
علي باقری فرزند محمدابراهيم 1428
محمدرضا باقری فرزند محمد 1441
الهه باقری بجدني فرزند محمدحسين 1442
سيدهاشم بحرالعلومي طباطبائي فرزند سيدعلي نقي 1445
علي بختياری فرزند غلامحسين 1446
رقيه بخشي شمسي فرزند خدابخش 1448
سجاد بذرافشان مقدم فرزند مجتبي 1451
محمدرضا بذری فرزند عبدالعلي 1452
برات علي براتي فرزند رمضان علي 1454
زهرا براتي فرزند عبدالحسين 1455
محمد براتي نژاد فرزند حسين 1457
احسان براری فرزند نقي 1458
جواد برجسته فرزند عباس 1459
زهرا برومند فرزند حسين 1461
مجيد برومند فرزند موسي 1462
معصومه برومند فرزند حسين 1464
مهدی برونوسي فرزند عبدالحسين 1465
محمدابراهيم بزرگوار فرزند حسن 1466
محمدجواد بصيری فرزند حسين 1468
غلامرضا بصيری پور فرزند محمد 1469
علي بلالي طرقي فرزند غلامرضا 1471
محمدجواد بلبلي فرزند حسن 1472
سعيد بلوكي فرزند محمد 1474
مليحه بلوكي فرزند عليرضا 1475
زهرا بماني گلناابادی فرزند نوروزعلي 1476
جواد بناءرضوی فرزند مسعود 1477
مجتبي بنسبردی فرزند محمدابراهيم 1478
محمدرضا بني اسدی فرزند غلامرضا 1479
سيداحسان بني هاشمي فرزند سيدحسن 1481
محمدامين بهادری فرزند عبدالمحمد 1482
سجاد بهارلو فرزند احمدرضا 1484
مجتبي بهاروند فرزند حسنعلي 1485
علي بهجتي فرد فرزند عباسعلي 1486
هادی بهجتي فرد فرزند عباسعلي 1487
محمد بهرامي فر فرزند عليرضا 1488
معصومه بهرامي مقدم حصار فرزند نعمت اله 1489
حسن بهزاد فرزند جليل 1491
بهناز بهزاديان راد فرزند حميدرضا 1492
رضا بهمن پور فرزند غلامرضا 1496
محمدعلي بياتي مشهور به مهندس فرزند اسداله 1498
مهدی بيارجمندی فرزند احمد 1499
حامد بيدل فرزند عابد 1511
جعفر بي نياز فرزند غلامرضا 1512
مرتضي پارسي مود فرزند موسي 1514
حامد پاشائي فرزند محمدعلي 1517
محسن پاشائي فرزند محمدعلي 1518
محمد پاك جامه فرزند حسن 1519
عليرضا پاكدل فرزند احمد 1521
علي پاكدل كلاتي فرزند يوسفعلي 1522
بابك پاك نياسفيدان فرزند محمدباقر 1525
حاجي محمد پائيني فرزند علي 1526
مصطفي پرسته فرزند رمضانعلي 1527
سهيل پروازی فرزند ابوالحسن 1529
سيدداود پروانه حسيني فرزند سيدمحمود 1541
مرتضي پژمان پور فرزند علي 1542
هادی پژوهش جهرمي فرزند غلامرضا 1544
حسين پژوهشگر فرزند حبيب اله 1545
محمدرضا پهلوان فرزند علي 1547
محمد پهلوان كاشي فرزند كاظم 1548
آيلين پورآزاد فرزند احد 1549
سامان پوررستمي شجاعي فرزند حسنعلي 1552
محمد پورفتح فرزند قربان 1556
علي پورقربان فرزند غلام عباس 1557
علي پورموسي فرزند مهدی 1558
سيدمصطفي پيش قدم فرزند سيدحسين 1561
مجتبي پيله چيان فرزند غلامعلي 1562
حسين تاجران فرزند علي اكبر 1564
حامد تاجي فرزند هاشم 1565
برير تبريزيان فرزند حسن 1567
سحر تحرزی فرزند مهدی 1568
محسن تركي فرزند رمضانعلي 1572
محمد تقديسي اسفجير فرزند علي رضا 1574
سيدعارف تقوی فرزند محمدرضا 1575
محمدتقي تقوی فرزند حسن 1576
ناهيد تقوی فرزند حسينعلي 1577
الهه تقي آبادی فرزند حسين 1578
حسن تقي زاده فرزند جواد 1579
آرمين تقي زاده شارك فرزند حسن 1581
احمد تقي زاده مقدم فرزند حسينقلي 1582
فرشته تنهائي نوغابي فرزند عبدالله 1584
حميد توافقي فاروجي فرزند اسماعيل 1585
نرجس سادات توكلي افشار فرزند سيداحمد 1587
ايوب توكليان فرزند بهروز 1588
رضا توكلي زاده فرزند جليل 1589
رضا توكلي فر مشهور به مهندس توكلى فرزند غلامحسن 1591
هادی تيشه وردائم فرزند محمدحسين 1594
فاطمه تيموری فرزند بمانعلي 1595
مريم تيموری فرزند محمدرضا 1596
آسيه ثنائي زاهد فرزند اصغر 1598
محمد ثنائي فيض آبادی فرزند ابراهيم 1599
محمدهادی ثوابي فرزند جواد 1611
يعقوب جانباز فرزند رضا 1612
سعيد جاويد فرزند حسين 1615
كريم جشني فرزند عبدالرضا 1616
سيدمرتضي جعفرزاده فرزند سيدحسن 1617
عليرضا جعفری فرزند غلامرضا 1619
فاطمه جعفری فرسنگي فرزند احمد 1622
محمد جعفری نژاد فرزند علي محمد 1624
معصومه جلائي فرزند محمدعلي 1625
اسفنديار جلايری فرزند محمدحسن 1626
سيدسجاد جليني فرزند سيدقاسم 1629
امين جميلي دشت بياض فرزند محمدعلي 1641
علي جنگي فرزند نادعلي 1644
مريم جهانگشته فرزند حسن 1646
سيدمهدی جوادی فرزند سيدتقي 1647
بهمن جولائي فرزند عبدالحميد 1648
ناهيد چاچي فرزند ابراهيم 1654
حسين چزگي فرزند محمداسماعيل 1655
علي چشمي فرزند محمدحسين 1656
فاطمه چناراني فرزند موسي 1657
محمدحسين حاجيان فرزند حسنعلي 1658
مريم حاجي بابائي فلاح فرزند عباس علي 1659
موسي الرضا حاجي بگلو مشهور به وحيد خراسانى فرزند محمدرضا 1661
حسين حسامي مشهور به حسين حسامى فرزند منصور 1665
جواد حسن پور مشهور به جواد فرزند غلامحسين 1667
مرجان حسن پور فرزند محمد 1668
مهدی حسن زاده اصفهاني فرزند علي اصغر 1669
محمد حسنعلي زاده رودمعجني فرزند عباس 1671
فرانك حسني فرزند محمد 1674
پيمان حسين پورطوسي فرزند جواد 1676
زهرافرشته حسين زاده سلجوقي فرزند داريوش 1678
مجتبي حسين زاده كلاته فرزند كاظم 1679
سيدابوالفضل حسيني مشهور به فرهنگى فرزند سيدقاسم 1681
سيدزكريا حسيني فرزند سيداحمد 1684
سيدعبدالحسين حسيني مشهور به سيد حسين فرزند ابوالحسن 1685
سيدمحمد حسيني فرزند سيدحسن 1686
محبوبه حسيني مشهور به حسينى دشت بياض فرزند مسعود 1687
سيده صديقه حسيني اصل فرزند سيدمحمد 1688
محمدابراهيم حسينيان فرزند غلام رضا 1689
سيدسعيد حسيني تلمي مشهور به حسينى مازندرانى فرزند سيدعباس 1691
محمدهادی حسيني سرچشمه فرزند عباس 1692
جواد حسيني صابر فرزند علي اصغر 1694
سيدمحمد حسيني صالحي فرزند سيداسحق 1695
سيدعباس حسيني طيب فرزند سيدميرزابابا 1696
رضا حسيني گيو فرزند ابوطالب 1697
الهام حسيني محراب فرزند محمد 1698
يگانه حشمتي فرزند بهرام 1711
ژيلا حصاری فرزند علي محمد 1712
محمد حصاری فرزند علي اصغر 1714
محدثه حقاني قنبرزاده فرزند غلامحسن 1715
سيدهاشم حكاك برنجي فرزند سيدابوالفضل 1717
مهدی حميدی فرزند محمد 1722
امير حيدرپورطرقي فرزند حسين 1724
محمد حيدری فرزند آقاخان 1726
مرضيه سادات حيدری فرزند سيدرضا 1727
مرضيه حيدری نسب فرزند محمدآقا 1741
سمانه خادم غائيني فرزند علي اكبر 1742
مهديه خادم مشگاني فرزند علي 1744
براتعلي خاكپور فرزند محمد 1745
مهدی خاكشور فرزند علي اكبر 1746
محمد خاكي فرزند ابوالقاسم 1747
مسعود خاني مشهور به دكتر خانى فرزند علي اكبر 1748
اميرحسين خانيكي فرزند محمد 1749
زهرا خاوری فرزند علي 1751
مهدی خجسته رحيمي فرزند محمدرضا 1752
مجيد خدادادی فرزند محمدعلي 1755
مهناز خدادادی مشهور به مهناز فرزند محمد 1756
سعيدرضا خداشناس فرزند عباسعلي 1757
مهدی خداشناس فرزند محمدحسن 1758
مجيد خداوردی فرزند علي اصغر 1759
سعيد خراساني فرزند علي اكبر 1761
عفت خراساني فرزند رمضان 1762
محمود خردمند فرزند غلامحسين 1764
محمدحسين خزائي فرزند محمدقربان 1768
دانيال خسروی فرزند فريدون 1769
مجتبي خسروی فرزند عيسي 1771
كاوه خسروی زاد فرزند عباس 1772
بابك خليل زاده مقدم مشهور به دكتر بابك فرزند محمد 1776
زهرا خمانيان فرزند غلامرضا 1778
مهدی خندان فرزند علي 1779
حسينعلي خواجه فرزند احمدعلي 1781
ابراهيم خوش ظاهر فرزند علي محمد 1784
محمدمهدی خوش گفتار فرزند محمد 1785
هادی خياباني فرزند محمدعلي 1787
محسن خيرانديش فرزند حسن 1788
وحيد خيرخواه فرزند صفرعلي 1789
احمد خيری فرزند غلام عباس 1791
حامد دادگرنژاد فرزند هادی 1792
علي رضا داروغه فرزند عيدمحمد 1794
فرشته دانش مشهور به دكتر دانش فرزند منعم 1795
داوود دانش پژوه فرزند محمدرضا 1796
روح اله دانش پژوه فرزند حسين 1797
مجيد داوری فرزند محمد 1799
هاشم دائمي فرزند محمدعلي 1811
مجيد دبيريان فرزند برزو 1812
مسعود دری فرزند اميرحسين 1814
محمود دشتي فرزند موسي 1816
فرحناز دفاعي فرزند مهدی 1817
سهراب دهقان فرزند احمد 1821
زهرا دهقان بنادكي فرزند رضا 1824
محمدحسين دهقان نيری فرزند محمدعلي 1825
روح اله دهقاني فرزند رضا 1826
عليرضا دهقاني فرزند حيدر 1827
رضا دهنوئي فرزند مصيب 1828
محسن دوست كام فرزند محمود 1829
جواد دولابي فرزند محمدصادق 1841
اكبر ديسفاني فرزند محمد 1842
جواد ذبيحي راد فرزند محمدهادی 1845
فاطمه ذبيحي زوارم فرزند احمد 1846
حجت ذوالفقاری فرزند امير 1847
جواد راه چمني فرزند عليرضا 1849
سيدجليل رجائي فرزند سيدجواد 1854
زهرا رجبي استاد فرزند محمدتقي 1856
فهيمه رحماني فرزند غضنفر 1857
طاهره رحمانيان شريف آباد فرزند محمد 1858
فاطمه رحمتي فرزند امين اله 1859
هادی رحمتي مشهور به امير فرزند غلامرضا 1861
الياس رحيمي فرزند محمدرضا 1862
ساناز رحيمي فرزند حسين 1864
مهدی رحيمي فرزند محمدابراهيم 1865
رضا رحيمي نژاد فرزند هوشنگ 1866
حسين رستمي فرزند حسن 1867
محمد رستمي فرزند رستم 1868
محمدرضا رسولي فرزند حسين 1869
حسين رسولي فريماني فرزند غلامعلي 1871
صادق رسولي نژاد فرزند اسكندر 1872
آذر رشيدی فرزند يوسف 1874
احسان رضازاده فرزند مصيب 1875
علي رضازاده همداني فرزند محمدتقي 1876
علي رضائي فرزند غلامرضا 1877
محمدحسين رضائي فرزند حسن 1878
هيراد رضائيان فرزند محمدهادی 1879
حسن رضائي بحرآباد فرزند حسين 1881
احسان رضائي منش مشهور به رضايى منش فرزند محمد 1882
سيدجليل رضواني فرزند سيدجلال 1884
كمال رعنائي استاد فرزند محمدرضا 1885
ابراهيم رفيعي فرزند رجبعلي 1886
شهناز رمارم فرزند داود 1887
محمدامين رمرودی فرزند عباس 1889
مسعود رمضان زاده فرزند محمدرضا 1891
حميدرضا رمضاني فرزند غلامحسين 1894
الهام رمضاني ازغندی فرزند احمد 1895
محمدجواد رنجبر فرزند علي اكبر 1896
وحيد رهبر فرزند جمال الدين 1897
جمشيد رهنماءعراقي فرزند حجت اله 1899
شاهين روستا فرزند جعفر 1914
جواد ريحاني فرزند نجفقلي 1915
سيدعليرضا رئيس الساداتي مشهور به رئيسى فرزند سيدمحمدكاظم 1917
محسن زارعين فرزند حسين علي 1922
فرهاد زال فرزند جان علي 1924
حسين زاهدی فرزند محمدصادق 1925
ياسر زحمت كش حسن آبادی فرزند علي اكبر 1926
آرزو زحمت كش عنبراني فرزند حسين 1927
سيدهادی زرقاني فرزند سيداحمد 1928
ايران زرقي فرزند حسن 1929
حسينعلي زرنگ فرزند صفرعلي 1941
محمدصادق زمان زاده دربان فرزند هاشم 1942
عباسعلي زمانيان فرزند رجبعلي 1944
مجتبي زمانيان وحيدی فرزند تقي 1945
حميدرضا زنگنه بايگي فرزند علي اكبر 1948
ابوالفضل زنگنه نيازآبادی فرزند محمدتقي 1949
اكرم زهابي فرزند رمضانعلي 1951
اسماعيل زهاني فرزند رمضانعلي 1952
مرتضي زواريان فرزند احمد 1954
مجيد زيدآبادی نژاد فرزند مهدیمهدی
ميثم زيرك زاده فرزند يعقوب 1956
حميدرضا سابقي فرزند هاشم 1957
سيدمهدی سادات فرزند محمدرضا 1959
محمد سادات فريزني فرزند قاسم 1961
فاطمه ساعدی فرزند براتعلي 1962
جواد ساقي فرزند قربانعلي 1964
فرشته ساقي فرزند حيدرعلي 1965
حسين سالار فرزند محمدعلي 1966
مجيد سالميان فرزند جواد 1968
سيدمحمد سجادی عطار فرزند سيدرضا 1972
سيدناصر سرائي فرزند سيدمحسن 1975
جواد سعادت فر فرزند مهدی 1979
سميرا سعادت نظر فرزند حسين 1981
محمد سعيدی مشهور به سعيدی نريمانى فرزند صفرعلي 1982
ابوالفضل سلطاني مشهور به (دوغ آبادی) فرزند فيروز 1984
احمد سلطاني فرزند محمود 1985
عباسعلي سلطاني فرزند غلامرضا 1986
حميد سلطاني فر فرزند حسين قره 1988
مهدی سليماني فرزند مسعود 1989
حميده سليماني خيبری فرزند محمدحسن 1991
فاطمه سليمي فرزند حسين 1992
ناصر سنڃولي مشهور به سنڃولى فرزند منصور 1994
عبدالحسن سنگيني فرزند محمدعيسي 1995
محمدهادی سوهان گر فرزند محمد 1996
ابوذر سيدموسوی فرزند سيدعباس 2112
سيدرضا سيدموسوی فرزند سيديوسف 2114
سيدحسن سيدی فرزند محمد 2115
سيدرحمت اله سيدی نسب فرزند سيدعلي 2117
قربان سيفي كته شمشيری فرزند محمد 2118
پيروز سيني چي فرزند هادی 2119
عباس شاپوری مقدم فرزند رجبعلي 2121
حامد شاطرزاده يزدی فرزند محمدرضا 2122
عباس شاعری خيبری فرزند غلامعلي 2124
صادق شافع نيا فرزند محمد 2125
عليرضا شالڃيان رابع فرزند حسن 2126
نادره شاملومنتظرمقدم فرزند مهدی 2128
سيدابوالحسن شاه چراغي فرزند سيدرضا 2129
شاهرخ شاهرخي شيروان مشهور به شهردارشارخىشارخ شارخى فرزند مظفر 2141
محمد شاهسوني فرزند مهدی 2142
محمود شايسته پيغان فرزند علي 2146
حسين شايگان نژاد فرزند علي اكبر 2147
ناهيد شايگان نيا فرزند علي 2148
مهدی شجاعي فرزند اسمعيل 2152
احسان شريعتي مشهور به احسان فرزند عليرضا 2154
راحله شعباني فرزند غلامعلي 2158
سيدقاسم شفائي نژاد مشهور به شفائى فرزند سيدمحمدعلي 2159
حمزه شكريان زيني فرزند عقيل 2161
طاهره شكفته فرزند محمود 2162
سيما شكوری فرزند محمود 2164
فهيمه شهرزادنيا فرزند علي اكبراكبر
محمدنعيم شهلا فرزند نادر 2172
سيدمحسن شوشتری فرزند محمود 2175
حميدرضا شيباني نژاد فرزند خدانظر 2177
هادی شيرمحمدی مشهور به سرهنگ و مهندس فرزند غلامحسين 2182
ابراهيم شيعه زاده فرزند محمد 2184
سينا صابری مشهور به . فرزند مرتضي 2185
محمدرضا صابری فرزند محمدعلي 2186
نبي الله صابری فرزند حسن 2187
سعيد صاحب فرزند محمود 2188
غلامحسين صاحبي فرزند غلامعلي 2189
محمد صاحبي فرزند غلامرضا 2191
مصطفي صادق نيا فرزند ولي الله 2194
رضا صادقي فرزند علي 2196
مصطفي صادقي فر فرزند محمد 2199
هليا صارمي نيا فرزند امير 2214
محمدرضا صالحي فرزند محمدعلي 2218
سيدمرتضي صالحي كلاته سادات فرزند سيدرضا 2219
مليحه صباغ خراساني فرزند محمود 2241
ايمان صباغيان فرزند محمدمهدی 2242
مسعود صبوری قناد فرزند محمود 2245
مهدی صبوری نوقابي فرزند رضا 2246
وحيد صداقت مشهور به صداقت فرزند محمدرضا 2249
سيدعليرضا صديق الذاكريني مشهور به سيد على رضا فرزند ميرصادق 2251
محمدجواد صديق قنبری فرزند محسن 2252
مهدی صديقي فرزند محمد 2254
محمود صفار فرزند حسينعلي 2256
سيدبهزاد صفارسجادی مشهور به سجادی فرزند سيدكمال 2257
محمدهادی صفامنش فرزند حسين 2258
محمدرضا صفری مشهور به ندارد فرزند صفر 2261
عليرضا صفری دولو فرزند عبدالوهاب 2262
حسين صلاحي بجستاني فرزند حبيب 2264
ماشاءاله صمدی فرزند رحمت اله 2265
بهادر صمديان فرزند مسعود 2268
مهدی ضابطي اسنادآستانه فرزند كاظم 2269
اميد ضرابي شانديز فرزند رجبعلي 2272
حميد ضميری جعفری فرزند محمدجعفر 2274
بي بي زهرا ضيائي فرزند محمدرضا 2275
سيدابوالقاسم ضيائي فرزند سيدمحمود 2276
الهه سادات ضيائيان آقابزرگي فرزند سيدمحمدكاظم 2278
آرش ضيائي هولاسو فرزند هوشنگ 2279
محسن طالبي فرزند علي اصغر 2281
عاطفه طاهری فرزند ناصر 2284
قاسم طاهری فرزند رمضان 2285
جواد طاهريان فرزند محمدرضا 2286
سيدرضا طبيب فرزند سيدبهاءالدين 2287
مجيد طهوريان عسكری مشهور به مجيد عسكری فرزند حميد 2289
جواد طيبي فرزند رجب علي 2291
علي اكبر طيبي فرزند عباسعلي 2292
سيمين ظريف منش فرزند حسينعلي 2294
امير ظفرصلاح زاده فرزند رضا 2296
عباس ظفری شادينه فرزند حبيبحبيب
حميده ظهوريان زكاتيان فرزند مهدی 2411
عادله عابدين پور فرزند ابوالقاسم 2412
علي عابدين پور فرزند ابوالقاسم 2414
امين عادل پور فرزند احمد 2416
حسن عارفي نيا فرزند علي محمد 2417
سارا عاشوری مشهور به سارا فرزند رضا 2418
غلامحسين عامری خيرآبادی فرزند غلامحسن 2419
رضا عامری كردياني فرزند غلامحسين 2421
عباداله عبادی فرزند حبيب اله 2424
مجيد عباس زاده فرزند غلامرضا 2425
حسين عباس زاده پهلوان مشهور به پهلوان فرزند محمود 2426
حميد عباسي مود فرزند علي اكبر 2428
رضا عبدالرضائي فرزند حسين 2429
ابوالقاسم عبداللهي فرزند محمد 2446
زهرا عربي كلات فرزند عربعلي 2448
محمدهادی عرفان فرزند محمدرضا 2449
مهدی عرفانيان فرزند هادی 2451
سحر عرفانيان نجيب فرزند هاشم 2452
حسين عزيزی فرزند نصراله 2454
زهرا عزيزی فرزند حسن 2455
احسان عسكری فرزند رمضانعلي 2456
حسين عسكری زاده فرزند رجبعلي 2457
علي رضا عصمت پرست فرزند قربانعلي 2458
ناصرحسين عطاردی فرزند محمد 2459
سينا عطائي فرزند سليمان 2461
علي رضا عطائي فرزند محمد 2462
ابراهيم عظيمي فرزند اصغر 2464
مجتبي عظيمي فرزند مظفر 2465
مريم عظيمي فرد فرزند غلامرضا 2467
خديجه علا فرزند غلامعلي 2468
سيدحسن علائي فرزند سيدهاشم 2469
امير علماءخباز فرزند علي 2471
سيدرضا علمي حسيني مشهور به علمى فرزند سيدعباس 2474
عليرضا علويان فرزند محمود 2475
سيدحسين علوی مقدم مشهور به سيد حسين علوی فرزند محمد 2476
سيدمهدی علوی نژاد فرزند سيدهاشم 2477
سيدهاشم علوی نژاد مشهور به مهندس علوی نژاد فرزند سيداصغر 2478
جعفر علي پور فرزند عليرضا 2481
رضا عليزاده فرزند امراله 2484
سيدابراهيم علي زاده مشهور به عارفى فرزند سيدحسن 2485
علي عليزاده فرزند محمد 2486
محمدصادق علي زاده فرزند محمدمهدی 2487
محمدجواد عليزاده كاسب مشهور به عليزاده فرزند حسين 2488
محمد عليمرداني مشهور به عليمردانى فرزند حسن 2491
امير علي نيا فرزند محمد 2492
احمد عمارلو فرزند ابراهيم 2494
احسان عمراني فرزند رمضانعلي 2495
زهرا عنابستاني فرزند محمد 2497
مصيب عنابستاني مشهور به مهندس عنابستانى فرزند غلامرضا 2498
سعيد عنبرستاني فرزند حسن 2499
محمد عين القضاة مشهور به قاضى القضات فرزند علي اكبر 2511
مرضيه غفارزاده كلجاهي فرزند غفار 2512
محمد غفاری فرزند حسين 2514
حبيب رضا غفاريان شيرازی فرزند حسين 2515
ابوالفضل غفاريان كنده شكن فرزند ناصر 2516
وحيد غفوری فرزند غفور 2517
سيدجواد غفوريان حيدری فرزند سيدعبدالحميد 2518
هوشنگ غلام زاده مشهور به صالح فرزند اسحق 2519
سيده حوا غلامي فرزند سيدرضا 2522
مهدی غلامي فرزند علي 2524
مليحه غلامي قازقان فرزند غلامرضا 2526
امير غلامي نقندر فرزند موسي 2527
محمدحسين غياثي مقدم فرزند محمدرضا 2528
حميده فاخری فرزند سيدعلي اصغر 2529
رقيه فاضل فرزند قنبرعلي 2541
محمدحسن فاضل كاريزمه فرزند محمدجواد 2542
ابوالفضل فاضلي حق پناه فرزند علي رضا 2545
محمدتقي فخريان فرزند غلامرضا 2547
حسين فدائي فرزند عزيزاله 2548
شيدا فدائي پاشي فرزند رمضانعلي 2549
اميرصالح فدائي پور فرزند غلامرضا 2551
احمد فدوی فرزند غلامرضا 2552
ميثم فراست فرزند فريدون 2554
مجيد فرتاش فرزند عباس 2556
سيدمجيد فرجامي فرزند سيداسمعيل 2557
احسان فرحبخش فريمان فرزند محمدعلي 2558
عصمت فرخنده فرزند ابراهيم 2559
مصطفي فرخنده مشهور به . فرزند ابراهيم 2561
ابوالفضل فرد فرزند علي 2562
علي فرزانه بجستاني فرزند محمد 2564
محسن فرزانه كاخكي فرزند ذبيح اله 2565
مجيد فرهمند فرزند اله وردی 2569
ايمان فرهمندی فرزند محمدصادق 2571
زهرا فرهنگي فرزند حسن 2572
احمد فصيحيان فرزند محمدكلوخي 2574
عبداله فكورچوكانلوئي مشهور به مهندس فرزند موسي 2575
مصطفي فلكي فرزند رمضانعلي 2576
فهيمه فهيمي تروسكي فرزند كريم 2578
علي رضا فياض آق كاريز مشهور به فياضى فرزند عبداله 2579
محمدعلي فيروزی شيخ حسن فرزند ايوب 2582
رمضان علي فيضي فرزند محمدرضا 2585
سيدمعين قاآني ابوسعيدی فرزند سيدمحمدعلي 2586
سعيد قادری فرزند محمدحسن 2588
علي قادری فرزند اسماعيل 2589
علي رضا قادری فرزند نوروزعلي 2591
هادی قاسم پور فرزند باباجان 2592
احسان قاسم زاده كامه عليا فرزند حسين 2594
احمد قاسم زاده نيشابوری فرزند محمدكاظم 2595
اعظم قاسمي مشهور به دكتر قاسمى فرزند مرتضي 2596
سيدحسن قاسمي پيوندكهنه فرزند سيدمقصود 2597
محمد قاسمي نسب فرزند احمد 2598
حميد قاسمي هنری فرزند قاسم 2599
فرزانه قدری فرزند حسين 2612
حسن قديری طرقي مشهور به طرقي فرزند محمد 2614
محسن قديمي باقرآباد فرزند هادی 2615
محمود قراول فرزند براتعلي 2617
محمدامين قربان بيگي مشهور به امين فرزند محمدرضا 2619
محمد قربان زاده كلاتي فرزند رضا 2622
امين قربان نيا فرزند ابوالقاسم 2624
نرگس قرباني مقدم فرزند قربانعلي 2625
مجتبي قره باغي فرزند محمد 2626
امير قره گوزلوئي فرزند حبيب اله 2627
مريم سادات قريشي تبريزی فرزند جليل 2629
اميرحسن قشقائي فرزند ابوالفضل 2641
ايمان قفقازی فرزند حسين 2642
فرزانه قلندرآبادی فرزند علي اصغر 2644
محمدرضا قلندرشريف مشهور به مهندس قلندر فرزند علي اكبر 2645
علي قنبری سيني فرزند حسن 2646
محسن قهرماني فرزند محمد 2647
منصور قياسي فرزند حبيب اله 2648
سيدمحمد كاظمي فرزند سيدعباس 2649
عباس كاظمي فرزند احمد 2651
حسن كامراني فر فرزند كاظم 2652
مرتضي كامل نواب مشهور به نواب فرزند هاشم 2655
راهله كامل هدايت آباد فرزند علي اصغر 2656
سيدهاشم كامياب فرزند سيدمحمد 2657
جواد كبيری فرزند ابوالقاسم 2658
جعفر كبيری سرمزده فرزند محمد 2659
مهدی كدخدا فرزند زين العابدين 2661
احمدرضا كرامتي فرزند علي 2664
محمدعلي كربلائي هرفته فرزند علي 2665
حسن كريم دادی فرزند علي 2667
بتول كريمي فرزند رضا 2668
حسين كريمي فرزند ولي اله 2669
رسول كريمي فرزند محمود 2671
علي كريمي فرزند حسين 2672
علي كريمي فرزند عزيزاله 2674
مهدی كريمي فرزند محمد 2675
اميراحسان كريمي يزدی فرزند محمد 2676
مجيد كريمي عبدل آبادی فرزند عبدالرضا 2677
محمدجواد كسائي نائيني فرزند اسماعيل 2678
عباس كسمائي فرزند محمدحسين 2679
سيدكمال كشيك نويس رضوی مشهور به سيد فرزند سيدعلي 2682
حميد كفش كنان فرزند باقر 2684
الهه كفشي تقي آبادی فرزند علي 2685
سمانه كمال فرزند محمدكاظم 2687
سيدجواد كمالي فرزند ميرمحمدحنيفه 2688
روح اله كمالي ثاني فرزند براتعلي 2689
حسين كميلي فرزند غلامرضا 2691
قاسم كهندل فرزند علي اكبر 2692
آرزو كهندل كوشكي فرزند غلامحسين 2694
اميرحسين كوثری فرزند سعيد 2695
مريم كوره پز فرزند ماشاءاله 2696
سيدمحمد كوشش فرزند سيدعلي 2697
رضا كوشكي فرزند حسين 2698
مهدی كوكبي فرزند محمد 2699
آرزو كوهزاد فرزند رشاد 2711
محسن كوهي فرزند اسماعيل 2712
جواد كياني مشهور به جاويد كيانى فرزند حشمت اله 2714
ابوالقاسم كيخا فرزند عليرضا 2715
وحيد كيهاني راد مشهور به كيهانى فرزند عباس 2716
عليرضا گلبوی داغداری فرزند صمد 2721
علي گلستاني فرزند عباس 2722
مهدی گلي فرزند محمدباقر 2725
جواد گندمي ويراني فرزند محمود 2727
مهدی گودرزی قوچان فرزند براتعلي 2728
محمدحسين گوهری فر مشهور به گوهری فر فرزند محمدرضا 2729
محمدصادق لزگي فرزند موسي 2744
هادی لكزی فرزند علي اكبر 2747
محمد مألوف فرزند غلامحسين 2749
ميترا مؤذن نژاد فرزند حسن 2752
امير مؤذنيان مشهور به اميرخان فرزند سعيد 2754
امير مؤمن فرزند محمدحسن 2755
غلامرضا مؤمن فرزند نصراله 2756
احمد ماهي جاغرق مشهور به ماهيان فرزند عباسعلي 2758
سيدامين متقي فرزند سيدمحمود 2762
حسين متقيان فرزند محمدعلي 2764
محمود متولي حبيبي فرزند ذبيح اله 2765
سيدحسين مجتبوی فرزند سيدحسن 2766
سيدعلي محدث مشهور به محدث فرزند سيدمحمد 2767
حميدرضا محروقي فرزند مرتضي 2768
اميرحسين محسنين فرزند محمدرضا 2769
صادق محصل بيرجندی فرزند مهران 2771
راحله محمدپور فرزند محمد 2774
مهدی محمدپور فرزند محسن 2775
مهناز محمدپور فرزند غلامحسين 2776
سيدعماد محمدزاده فرزند سيدرسول 2778
علي محمدزاده مشهور به مهرداد فرساد فرزند محمدحسين 2779
جمال محمدزاده درودی فرزند عباس 2781
احمد محمدی فرزند جان محمد 2782
حميدرضا محمدی فرزند ابوالقاسم 2784
غلامرضا محمدی فرزند علي 2785
فائزه محمدی فرزند عباسعلي 2786
محمد محمدی فرزند يحيي 2787
محمدجواد محمدی فرزند عبداله 2788
معين محمدی فرزند محمد 2789
محسن محمديان دلوئي فرزند حسين 2791
هادی محمديان دلوئي فرزند حسين 2792
غلامرضا محمديان گل شيخي فرزند علي اصغر 2794
مهدی محمدی جلالي فرزند محمدرضا 2795
جواد محمدی دولت آباد فرزند ابراهيم 2796
وحيد محمدی كاظم زاده فرزند علي 2797
علي محمودی مشهور به محمودی فردوس فرزند احمد 2799
محمدرضا محمودی فرزند مصطفي 2811
سجاد محمودی خواه فرزند غلامرضا 2812
علي اصغر مختارزاده مشهور به على مختارزاده فرزند صفدر 2814
فاطمه مختارزاده يزدی فرزند جواد 2815
محمد مختاری فرزند قربانعلي 2817
ابوالقاسم مداح فرزند نبي اله 2818
علي مداح فرزند محمدحسين 2819
حسين مددی رخنه فرزند جواد 2821
سيدايمان مديرخازني فرزند سيدعباس 2824
سيده سمانه مديرخازني مشهور به . فرزند سيدعباس 2825
علي مراتي دالنجان مشهور به عليرضا مراتى فرزند ابراهيم رضا 2827
حسين مرادی فرزند هدايت اله 2829
عباس مرادی مشهور به مرادی فريمان فرزند غلامرضا 2841
سيدسعيد مرواريدی لوشابي فرزند حسينعلي 2842
حميد مروی نساج فرزند حسين 2844
حسين مزاری مقدم فرزند علي اصغر 2845
جواد مزجردی فرزند محمدرضا 2846
حسين مسلمان فرزند محمدعلي 2849
عليرضا مسلمي فرزند سهراب 2851
مجيد مشتاق عشق فرزند رسول 2852
حميد مشتاقي عباس پور فرزند محمدعلي 2854
احمد مشمول فرزند رضا 2855
ناصر مشهدی زاده فرزند محمدعلي 2856
مرتضي مصدقي نقندر فرزند حسين 2857
سمانه مظفری فرزند مسلم 2858
بي بي زهرا مظلوم فرزند سيدعبداله 2861
سيدمصطفي مظلومان فرزند سيدعباس 2862
كاظم معتمدی فر فرزند محمد 2866
مسعود معتمدی يگانه فرزند حسين 2867
سعيد معتمدی نسب فرزند عليرضا 2868
حسين مقدس چشمه علي فرزند مهدی 2874
حسين مقدسي فرزند محمود 2875
محمود مقدم درافشاني فرزند محمد 2877
سيدسعيد مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سيدمحمدرضا 2878
مهدی مقصودی فرزند عليرضا 2879
محمد مقضي فرزند حسين 2881
حسن مكاری فرزند محمد 2882
حسين ملك خواهي فرزند حسنعلي 2884
انيس ملك زاده فرزند محمدتقي 2885
زهرا ملكي راد فرزند محمدصادق 2886
اميرحسين منشادی فرزند محمدرضا 2887
صادق منصورآبادی فرزند محمدرضا 2889
حسن منصوريان مشهور به حسن منصوريان فرزند ابراهيم 2891
مهدی منصوری بيدكاني فرزند بهروز 2892
احمد منصوری ماتك مشهور به گيلانى فرزند محمد 2894
فهيمه منصوری مجومرد فرزند احمد 2895
محمدامين منظم اقبالي فرزند علي 2896
حميد مهدوی پناه فرزند علي اصغر 2897
وحيد مهدی نژادقزويني مشهور به عادل فرزند هادی 2899
محمدهادی مهدی نيا فرزند مهدی 2911
محمدامين مهرام فرزند بهروز 2912
مرتضي مهرپور مشهور به سينا فرزند حسن 2915
يونس مهرپويا فرزند محمود 2916
حسن موحديان فرزند صفر 2918
سجاد موحدی شكيب فرزند جواد 2919
خليل موحدی محصل طوس فرزند محمد 2921
سيدعارف موسوی فرزند سيدحسن 2924
سيماسادات موسوی فرزند سيدعلي اكبر 2925
سيدمحمود موسوی عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سيدمحمدباقر 2926
حسن ميامي مشهور به ميامى فرزند علي 2927
صمد مير مشهور به ندارد فرزند ابراهيم 2928
سيدمهدی ميرانوری مشهور به انوری فرزند سيدحسين 2929
احسان ميرزاقيطاقي مشهور به قيطاقى فرزند موسي الرضا 2942
فهيمه ميرزائي فرزند محمدرضا 2944
محمد ميرزائي فرزند احمد 2945
سعيد ميرمصعبي فرزند علي 2946
مريم ميرويسي فرزند حسن 2947
مهدی نارنجي فرزند رمضانعلي 2948
مهدی ناصحي فرزند محمدهادی 2951
محسن ناصری پوريزدی مشهور به محسن ناصری پور فرزند عبدالرضا 2952
سپيده ناصری حصار فرزند حبيب 2954
رضا ناظران فرزند محمود 2955
رضا نبوی مشهور به سرهنگ نبئى فرزند عباس 2958
وجيهه نبي فرزند فريدون 2959
مهدی نجاتي فرزند محمدعلي 2961
علي نجارزاده فرزند محمدحسن 2964
علي نجاريان كرماني فرزند احمد 2965
رسول نجف پور فرزند علي 2966
سيدمهدی نجف زاده فرزند جلال 2967
فرزانه نجفي فرزند ابوالفضل 2968
علي نجفي سعادت آبادی فرزند رمضان 2969
احمد نجيب راد فرزند غلامحسن 2971
عليرضا نجيب زاده فرزند حسين 2972
علي اصغر نخعي راد فرزند ماشاءاله 2974
مسعود نخعي نژاد فرزند علي 2975
مسعود نداف فرزند محمد 2976
مهدی ندافي فرزند محمدحسين 2977
مجيد نژادحسين فرزند محمدحسين 2979
محمد نژادحسين فرزند برات اله 2981
داريوش نصيری مشهور به فرزند علي اصغر 2982
جواد نظافت فريزی فرزند قاسم 2985
محمدهاني نظافت يزدی فرزند مهدی 2986
مرتضي نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن 2987
عباسعلي نعمتي فرزند نعيم 2988
علي نعمتي فرزند امان اله 2989
حميدرضا نوراني فرزند غلامحسين 2991
خديجه نوراني فرزند رمضانعلي 2992
محمد نورمحمدی مشهور به مهندس نورمحمدی فرزند مهدی 2996
علي اصغر نوروزی فرزند غلامحسين 2997
محمدرضا نوروزی فرزند محرمعلي 2998
حميدرضا نوروزی فخرداود فرزند حسين 4112
داود نوری فرزند روح اله 4115
محسن نوكندی فرزند حسين 4117
حامد نيتي فرزند علي 4118
احمد نيرومند فرزند محمود 4119
علي اكبر نيكدل فاز فرزند علي اصغر 4124
مهدی نيك نام فرزند غلامرضا 4125
مجيد هادوی فرزند ولي اله 4126
سيدآرمين هاشمي نسب فرزند سيدآيت اله 4127
علي هروی فرزند احمد 4129
محمدرضا هزاره فرزند اصغر 4141
امير هودانلو فرزند صفرعلي 4144
محبوبه هوشيارگلشن فرزند علي اكبر 4145
سيدعليرضا واعظ موسوی فرزند سيدمهدی 4146
مهدی واله فرزند حشمت اله 4147
محمدحسن وجدی فرزند حسين 4148
محمدحسين وديعي فرزند زين العابدين 4149
فاطمه ورزنده كامه عليا فرزند احمد 4151
سيدابوالقاسم وزيری فرزند سيدمحمود 4152
سيدايمان وصال فرزند سيدمحمد 4154
فخرالدين وطن دوست فرزند محمد 4155
ياسر وطني مشهور به پارچه باف فرزند محمد 4156
جليل ياوری فرزند يداله 4158
عبداله يزدان بخش فرزند محمدعلي 4161
ميلاد يزدان پرست فرزند مهدی 4162
حجت يزداني فرزند غلامحسين 4164
شيخ رضا يزداني فرزند علي 4165
عليرضا يگانه فرزند كاظم 4167
محمدجواد يوسفي فرزند علي اكبر 4169
نسرين يوسفي عارفي فرزند حسن 4171

ضمنا برای مشاهده کلیه لیست های انتخاباتی شورای شهر مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

نمودارهای تحليلی:

مدیران محترمی که مایلیند صفحه اختصاصی آنان در این وب سایت طراحی گردد، می توانند با ارسال پیام در واتساپ به شماره 09150707678 با ما ارتباط برقرار نمایند.

4.6/5 - (22 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

رسانه شهر

متخصص مدیریت شهری

نوشته های مشابه

‫8 دیدگاه ها

 1. نمیدونم این همه خادم به وطن داریم چرا هیچ پیشرفتی نداریم.به نظر من کسی که با وعده های الکی میاد مسئول میشه نونی که سر سفره اش میبره از گوشت سگ نجس تره

   1. سلام
    بعد از چهل سال از انقلاب زمان قرار گرفتن افراد متخصص و توانمند است نه فقط مومن

    1. این سه عنصر مومن و متخصص و انقلابی باید با هم باشد،هر کدام که نباشد ما ضعف داریم

 2. به حرمت خون تک تک شهدای انقلاب اسلامی ایران، رای میدهیم

 3. خائن کسی هست که بدون تحقیق و شناخت به کاندیدها رای میدهد و تبلیغ میکند
  انشاالله خداوند به بعضی ها یک جو عقل بدهد که با چشم باز پای صندوق رای بروند تا مدیون میلیونها نفر نشوند

 4. ۱۵۷۹۳ R:
  باسلام به مسئولین شهروشورای شهرمشهد.
  گذری به بالای شهربکنید بولوارهای بزرگ وطویلی درموازات هم می‌بینید که رفت وآمد درآن کمرنگ است وربطی به ترافیک و مشکلات شهری ندارد.درحالی که درپایین شهروقتی قراره باخستگی کاروتلاش روزانه ازکارخانجات شهرک صنعتی جاده کلات ویاجاده سیمان(رسالت)وجاده صنعتی خین عرب وارد شهر شویدساعت هابایددرترافیک بمانید.وضمن خستگی وقت ومصرف زیادسوخت وهوای کثیف ازعوایدترافیک میباشد.این چطور تفکری هست که مشهد را مدیریت می‌کند.مگررهبرنفرمودندبه حاشیه شهرتوجه کنید.پس کجایندمسئولین انقلابی که صداشون درنمیاد.
  چرا طرح جاده گاز ازپنج تن به جاده سیمان وجاده کلات ووصل به جاده طرحچی(خین عرب) وجاده فردوسی مسکوت مانده واجرا نمی‌شود.چراجاده الماس شرق به جاده کلات که ترافیک روزانه رامیشکند.اجرانمیشود.ولی دربالای شهرهر روزبلوارجدیدی احداث می‌شود وده هامورد بی سود دیگر.پس ازمسئولینی که توان پیگیری دارندخواهشمندیم این موضوع را پیگیری بفرمایند.

  صدای مردم حاشیه شهر ازاین ترافیک هادرآمده خواهشن ازپشت میزها بیرون بیایید و
  عصرها یک سر به این جاده ها که کارگران بر میگردندبزنید.

  امیدواریم درانتخابات آینده شورای شهر سراغ حاشیه شهرنیایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه