کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

فلسفه وجودی شهرداری و مدیریت شهری، حفظ جان، مال و افزایش رفاه مردم  است،  قانون گزار برای حفظ جان و مال مردم، قوانینی پیش بینی کرده است. 
وجود کمیسیون بنده۲ ماده ۵۵ یعنی ایجاد امنیت روحی، روانی و سلامتی(جانی) برای شهروندان. 
کمیسیون بنده۲ ماده ۵۵ به این دلیل که با جان و روان مردم سرو کار دارد، می تواند مهمترین کمیسیون شهرداریها محسوب شود. 
برای جلوگیری از انواع آلودگی ها ومزاحمت ها  در بند۲۰ ماده ۵۵ راهکارهایی برای حفظ جان مردم پیش بینی شده است. 

1-مفاهیم

1-1- آلودگی هوا

این مفاهیم براساس بند ۱ تا ۵ قانون ماده۱ قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25  تدوین شده است.
آلودگی در مفهوم عام به معنی افزودن، جابه جایی یا کندن چیزی که منجر به آلایندگی جدید شود.
به عنوان مثال ،نخاله های ساختمانی باقی مانده از تخریب یک بنای قدیمی می تواند آلودگی و بیماری های متعددی ایجاد نماید

آلودگی هوا  عبارت است از انتشار یک یا چند آلاينده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.

1-1-1-حدود مجاز انتشار آلاینده ها:

میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا 

2-1-1- منابع طبیعی آلوده کننده هوا: 
 شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، آتش سوزی جنگل ها و مراتع، آتشفشان ها و غیره. 
بنا به عقیده دانشمندان، اگر انسان به طبیعت آسيب نرساند، طبيعت هم به انسان آسیب نرسانده و انسان دچار قهر طبیعت نمی شود. 
3-1-1- منابع انسان ساخت آلوده کننده هوا: 
1-3-1-1- منابع متحرک:
هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند. 
اگر انسان نمی تواند جلو قهر طبیعت را بگیرد، باید تا جایی که امکان دارد از تولید آلاینده ها جلوگیری کند. 
2-3-1-1-منابع ثابت:
هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عمليات معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده ها می شود. 

2-1- آلودگی صوتی 

در بند (پ) ماده ا آیین نامه اجرای ماده ۲۹ قانون هوای پاک مصوب 1397/6/21 پخش و انتشار هرگونه صدا و ارتعاش پیش از حد مجاز آلودگی صوتی در درازمدت موجب آسیب به شنوایی و سایر اندامهای حسی انسان می شود. 

3-1- آلودگی آب 

بند ۳ ماده ا آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373/2/18  مربوط به آلودگی آب است. 

4-1- مزاحمت

هر زمان که برای بهداشت مردم از جانب شخصی مزاحمتی ایجاد شود، کمیسیون بند 20 برای آن تشکیل می شود. 
به طور کلی هرکاری که فردی برای سلب آسایش، ایجاد تنش یا ایجاد ترس انجام دهد، مزاحمت نام دارد. 

5-1- اماکن عمومی 

در ماده ۱ آیین نامه اماکن عمومی، تعریف شده است. 
هرجایی که محل رفت و آمد غیر از یک خانواده و شخص باشد مانند سینما، مغازه، کارگاه و غیره. 
صاحب مکان عمومی مکلف است که امکانات بهداشتی و امنیتی را برای افراد تأمین کند

2- تشکیلات کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

کمیسیون بند20 در شهرداری هر شهری معمولا یک کمیسیون و در شهرهای بزرگ ممکن است دو کمیسیون یا بیشتر وجود داشته باشد. 
جلسات کمیسیون بند20 در محلی که شهرداری معین می کند تشکیل می شود جلسات با دعوت شهردار است. 
بسته به هر شهر، امکان دارد که برای کمیسیون دبیر وجود داشته باشد یا اینکه یکی از اعضا نقش دبیر را ایفا کند. 

اعضای کمیسیون سه نفر و با انتخاب شورای اسلامی شهر است. این سه نفر یا باید کارشناس خبره در زمینه آلودگی بوده و یا قدرت اجرایی بالایی داشته باشند. به نظر اکثر صاحب نظران، حتما باید یک نفر از کارشناسان خبره محیط زیست، یک قاضی و یک فرد خبره نظامی در جلسات وجود داشته باشند. 

رسمیت جلسات با حضور سه نفر قطعی است. 

چناچه از بین سه نفر یک رأی منفی وجود داشته باشد، با دو رأی مثبت قطعی است و در صورتی که نفر سوم صورتجلسه را امضاء کرده و اعلام مخالفت کند. 

3- وظایف کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب 1334/11/4 ( اصلاحات بعدی 1345/11/27 و 1396/4/25 )
جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها  باشد.
برای صدور پروانه بهره برداری هر نوع صنف، علاوه بر سازمان محیط زیست، شهرداری نیز نقش کلیدی دارد. 

شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید 

شهرداری از  چند طریق متوجه رعایت نشدن مسائل بهداشتی در شهر می شود: 
– ایجاد صنفی با موضوع متفاوت از پروانه صادر شده و با فعالیت متفاوت 
– اعتراض همسایگان اصناف 
– بازدید ناظران شهرداری مانند بازدید اداره گاز از ایستگاه های پمپ گاز 

شهرداری مکلف است با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آن ها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگرلازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می شود. 
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و مالکین مکلفند معضل آلودگی را در زمان مهلت داده شده، رفع کنند. 
اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. 
این پرونده به کمیسیون بنده ۲ ماده۵۵ ارسال و بعد از تشکیل کمیسیون، شهرداری لایحه ای را به این کمیسیون ارسال می کند
رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله مأمورین خود رأسا اقدام خواهد کرد.
به دلیل اینکه کمیسیون بنده۲ تجدید نظر ندارد، فرد معترض می تواند به دیوان عدالت اداری  شکایت کند. 

4- مرجع رسیدگی کننده اعتراض به آراء کمیسیون بند 20 ماده 55 

در صورتی که شاکی و یا متشاکی ادله ای ارائه کرد و یا نقصی در مدارک وجود داشت که به پرونده خدشه ای وارد شود، دیوان مجددا رأی صادر می کند و آن را به کمیسیون مربوطه در شهرداری ارسال و کمیسیون مربوطه پس از بررسی مجدد نتیجه را به دیوان عدالت اداری ارسال و دیوان رأی قطعی را صادر می کند. 

5/5 - (4 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. با عرض سلام و خسته نباشی. آیا ساختمان های مسکونی که بهداشت محیط را رعایت نمی کنند و آبهای سطحی و فاضلاب منازل را به خیابان هدایت می کنند و یا اشخاصی که حیوانات را در مکان شهری و مسکونی و… رها می نمایند را می توان در بند20 ماده 55 مطرح کرد
  لطفا اگر میشود نمونه ای از صورتجلسه و روند جلسات و فرایند تشکیل و میز کار بند20 را توضیح و در صورت امکان لطف نموده و برایم ایمیل نمایید.
  با تشکر

  1. هرگونه آلودگی که وارد معابر عمومی (متعلق به شهرداری ) شود شامل این قانون می گردد. منجمله فاضلابی که وارد خیابان یا کوچه یا جوب میگردد.
   این قانون چونکه در مورد اماکن هست بعید میدونم شامل کسایی باشه که حیوانات رو رها میکنن. ولی چونکه متولی ساماندهی حیوانات، شهرداری هست پس میتونه با یک گزارش به دادستان موضوع رو رسیدگی کنه.

 2. سلام آیا اماکن آموزشی دانشگاهها (مانند دانشکده دامپزشکی یا دامپروری) یا هنرستانهای کشاورزی با گرایش دامی که در محیط شهری هستند مجاز به نگهداری دام می باشند ؟
  سوال دوم اینکه اگر شهر گسترش پیدا کند واین محیط ها داخل شهر قرار گیرند تکلیف چیست ؟

 3. کارگاه صنعتی تراشکاری وریخته گری درداخل شهرتهران بود. مالک با مشقت فراوان ماشین الات وکارگران را به شهرک صنعتی خارج از شهرمنتقل کرد.آیا اکنون برای تغییر کاربری مکان تخلیه شده به تجاری باید هزینه سنگینن متدوال را پرداخت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه