امضا شهرسازی

شهرسازی تعاریف مختلفی دارد و مقالات و مطالب متعددی دراین خصوص نوشته‌شده است.
در این متن قرار نیست به بیان تعاریف بپردازیم، به همین یک جمله اکتفا می‌کنیم که شهرسازی با هدف مدیریت بهتر شهر به‌عنوان یک علم میان‌رشته‌ای، زبان مشترک و هماهنگ‌کننده تمام علوم مربوط به مدیریت شهر است.

از گذشته تاکنون هر زمان صحبت از نظام‌مهندسی ساختمان و موضوع تائید و امضا محاسبات، نقشه‌ها و نظارت بر اجرای یک بنای ساختمانی مطرح بود، صرفاً نام چهار رشته مهندسی (عمران، معماری، برق و مکانیک) مطرح می شد.

حال‌آنکه باگذشت زمان قوانین طوری اصلاح گردید تا در خصوص ساختمان‌های بزرگ‌مقیاس، سایر تخصص‌ها ازجمله نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی نیز در ترکیب تخصص‌های مهندسی نظام‌مهندسی قرار گیرند.

البته حضور مهندسین شهر ساز در تنظیم و نظارت بر طرح‌های مختلف در استان‌های مختلف نمودهای متفاوتی داشت.برای مطالعه حدود صلاحیت وخدمات مهندسان شهرساز در استان های مختلف بر روی لینک زیر کلیک نمایید
حدود صلاحیت مهندسان شهرساز

امضا شهرساز و تایید طرح ها توسط یک مهندس شهرساز از جمله موضوعاتی است که کماکان مورد غفلت دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری های برخی از شهرها واقع شده است.

در این متن در ابتدا به جایگاه خدمات شهرسازی در قوانین پرداخته و در ادامه به مکاتبات متعدد درخصوص منع واگذاری خدمات شهرسازی به افراد فاقد صلاحیت خواهیم پرداخت.

در خصوص انجام خدمات شهرسازی (امضا شهرسازی در استان خراسان رضوی- تنظیم نقشه های تخصصی و تدوین محاسبات تخصصی شهرسازی ) تنها کافی است درخواست خود را به شماره 09150707678 پیامک، واتساپ یا تلگرام بفرمایید.

کلیه تصاویر متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان شهرساز خراسان رضوی می باشد.
حذف لوگو یا متن از روی تصاویر، صرفا به دلیل افزایش خوانایی تصاویر انجام شده است

1- ‌جایگاه خدمات شهرسازی در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان

‌ماده ٢ – اهداف و خط‌ مشی

بند ٢ – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

بند ٩ – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان،مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به‌عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان

ماده ١۵ – اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان های نظام مهندسی

بند ۴- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان
و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

بند ۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی درزمینهٔ ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

بند ١٠ – کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها درزمینهٔ کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

برای مطالعه کامل آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر روی لینک زیر کلیلک نمایید.
آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به‌صورت توأم دارند، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت‌، بنمایند.

2- جایگاه خدمات شهرسازی در مقررات ملی ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1388
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1388

در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به موضوع لزوم استفاده از افراد واجد صلاحیت برای ارائه خدمات شهرسازی اشاره شده شده است

ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

کلیه طرحهای ساختمانی و نقشه ها و مـدارک فنـی آن از جملـه معمـاری، سـازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا طراحـان حقـوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسـکن و شهرسازی میباشند.
طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحبکاران باید منعقد نماینـد، انجـام شـود.

شهرداری‌ها یـا سـایر مراجع صدور پروانه نیز موظف‌اند نام و مشخصات طراحان واجــد شـرایط را کـه تــوسط صـاحبکـاران معـرفی شده اند، در پروانه های مربوط قید نمـوده و تنهـا نقشه هایی را بپذیرند که حسب مـورد توسط مسول دفترمهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصـات فنـی کـار و نقشـه هـای اجرایـی آن براساس شرح خدمات مهندسان رشته هـای سـاختمان انجـام پذیرفتـه و مـورد تاییـد سـازمان استان قرارگرفته باشد. 
طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسائل آن طـرح ، بـه سازمان استان، شهرداری ، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل میباشد.

بند 7 ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

نظر به اینکه تراکم ساختمانی ، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی ، مسائل و بازتاب‌های ترافیکی، ارزش‌های هویتی، انطباق تـراکم جمعیتـی یـا سـاختمانی ، مسائل ایمنـی در هنگـام وقـوع حوادث غیرمترقبه ، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احـداثی و نظـایر آن در زمین‌های مربـوط بـه احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصـان رشـته شهر ساز و بعضاً رشته ترافیک می‌باشد
شهرداری‌ها موظف‌اند در تمامی ساختمان‌هایی که ضرورت توجه و رعایت به مـوارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهر ساز و ترافیک بهره‌برداری نمایند ضمناً به سازمان‌های استان‌ها توصیه می‌شود در خصـوص طراحـی ساختمان‌های گـروه « د » و مجتمع‌های ساختمانی از خدمات مهندسان شهر ساز در امور طراحی به‌منظور ایجاد همـاهنگی بـا ساختمان‌های مجاور و رعایت مسائل شهرسازی استفاده گردد.

ماده 12 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده 20 آيين نامه ماده 33

ماده 18 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

نحوه عمل به ماده 12 آيين نامه اجرايي و تبصره هاي آن

حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی

حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی
حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی

3- واگذاری امور شهرسازی به افراد دارای صلاحیت

1-3- مکاتبه با معاونین عمرانی استانداری ها کشور
واگذاری خدمات شهرسازی به افراد واجد صلاحیت

ضرورت استفاده مطلوب از خدمات مهندسان شهرساز واجد صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار
در خصوص موضوعات مرتبط با دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و شهرداری های کشور

ابلاغ وزارت کشور به استانداری ها درخصوص استفاده از خدمات مهندسان شهرساز
2-3- مکاتبه رئیس نظام مهندسی با معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

موضوع: درخواست ابلاغ مجدد حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه، نظارت و اجرای طرح های شهرسازی و ساختمان سازی و استفاده از ظرفیت های فنی و تخصصی با توجه به دریافت گزارش عدم رعایت مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در برخی استان های کشور.

3-3- مکاتبه  مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها

موضوع: لزوم تهیه گزارش مربوط به تهیه طرح‌های انطباق کاربری اراضی شهری، طرح تفکیک و تجمیع اراضی شهری و روستایی، طرح انطباق شهری ساختمان‌ها، طرح توجیهی (تغییر کاربری) در خارج از محدوده و حریم شهرها و افزایش محدوده شهرها و روستاها توسط مهندسان شهر ساز دارای پروانه اشتغال به کار، پیش از بررسی موضوعات فوق در جلسات کمیته فنی، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، کارگروه زیربنایی و شهرسازی و سایر مراجع مرتبط با بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری

مکاتبه شورای عالی با مدیران راه وشهرسازی استان
  
4-3- مکاتبه معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور با معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور       

موضوع : واگذاری امور تخصصی شهرسازی به مهندسان شهر ساز واجد صلاحیت
در خصوص امور تفکیک اراضی شهری و روستایی باهدف انتظام بخشی به بافت کالبدی شهری و روستایی

ابلاغ وزارت کشور به استانداری ها درخصوص استفاده از خدمات مهندسان شهرساز
5-3- مکاتبه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشوربا معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور 

موضوع : واگذاری امور تخصصی شهرسازی به مهندسان شهر ساز واجد صلاحیت
به ‌منظور انتظام بخشی به بافت‌های شهری و روستایی، تأمین سرانه‌های خدمات عمومی و استقرار اصولی کاربری‌ها و فعالیت‌ها در پهنه‌های شهرها

ابلاغ وزارت کشور به استانداری ها درخصوص استفاده از خدمات مهندسان شهرساز

4- شرح خدمات مهندسان شهرساز

مکاتبه  مدیرکل دفترسازمان های مهندسی و امور بین الملل وزارت مسکن و شهرسازی
با سازمان های نظام‌مهندسی ساختمان استان های کشور

 موضوع : ابلاغ شرح خدمات مهندسان رشته شهرسازی مورد تائید کمیته ذی‌ربط در شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور جهت اجرا 

5/5 - (4 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه