لیست ها و ائتلاف های شورای شهر مشهد- خرداد ۱۴۰۰

فهرست۰- لیست هو المطلوب کدام لیست است و چطور توانست تقریبا تمام اعضاء خود را به شورای شهر مشهد بفرستد؟۱- ائتلاف فرزندان حاشیه شهر (غیر سیاسی و متمرکز بر هدف توسعه حاشیه شهر مشهد)۲- ائتلاف جبهه اصلاحات ایران (سیاسی از طیف اصلاح طلب)۳- لیست شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلابی (سیاسی از طیف اصولگرا)۴- لیست … ادامه خواندن لیست ها و ائتلاف های شورای شهر مشهد- خرداد ۱۴۰۰