کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد

شوراها با توجه به جمعیت شهر دارای کمیسیون های تخصصی می باشند.
حداقل ۲ کمیسیون –تعداد کمیسیون های زیاد با هماهنگی شورای فرادست امکان پذیر است.
 مشهد دارای ۷ کمیسیون اصلی و ۳ کمیسیون تخصصی غیر دائمی است

۱- کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر مشهد

 • اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها
 • برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
 • حقوقی و نظارت
 • عمران، حمل ونقل وترافیک
 • شهرسازی و معماری
 • خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
 • فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

۳- کمیسیون های تخصصی غیر دائم شورای اسلامی شهر مشهد

 • ویژه ایثارگران
 • ویژه توسعه و بهسازی توس
 • ویژه ساماندهی حاشیه شهر

۴- کمیسیون های تخصصی  خارج از  شورای اسلامی شهر مشهد

 • کمیسیون بند ۲۰
 •  کمیسیون حمایت  و تشویق اعلام کنندگان فساد اداری
 •  کمیسیون ماده ۱۰۰    
 •  کمیسیون ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری
 • کمیسیون ماده ۷۷   

۵- وضعیت حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در کمیسیون های تخصصی

هر کدام از اعضا شورای شهر مشهد در چند کمیسیون عضویت یا مسئولیت دارند

نام و نام خانوادگیمجموع کمیسیونکمیسیون خارجیکمیسیون داخلیعضویترئیسنائب رئیس
سید ابراهیم علیزاده۸۲۶۶۰۲
مهدی ناصحی۶۲۴۶۰۰
حسین حسامی۶۲۴۵۱۰
موسی الرضا حاجی بگلو۶۳۳۴۰۲
مجید دبیریان۵۱۴۳۱۱
ایمان فرهمندی۵۱۴۴۱۰
هاشم دائمی۴۲۲۳۱۰
مجید طهوریان عسگری۴۱۳۴۰۰
حسن موحدیان۴۱۳۴۰۰
حسن کریم دادی۴۰۴۳۱۰
حسن منصوریان۳۰۳۲۱۰
فاطمه سلیمی۳۱۲۱۰۲
غلامحسین صاحبی۲۱۱۲۰۰
سید حسین علوی مقدم۲۱۱۲۰۰
حمید ضمیری۲۰۲۱۱۰

در جدول زیر می توانید لیست کامل اعضا شورای شهر مشهد به تفکیک کمیسیون های تخصصی(داخلی و خارج از شورا) را مشاهده نمایید

کدنام و نام خانوادگیسمتنام کمیسیوننوع کمیسیون
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهعضو ماده ۱۰۰ خارجی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهعضو ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری خارجی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهعضو اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهعضو برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهنائب رئیس عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهنائب رئیس شهرسازی و معماریداخلی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهعضو خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
۸۰۱سید ابراهیم علیزادهعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
۶۰۱مهدی ناصحیعضو ماده ۱۰۰ خارجی
۶۰۱مهدی ناصحیعضو بند ۲۰ شعبه دومخارجی
۶۰۱مهدی ناصحیعضو برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
۶۰۱مهدی ناصحیعضو شهرسازی و معماریداخلی
۶۰۱مهدی ناصحیعضو فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
۶۰۱مهدی ناصحیعضو ویژه توسعه وبهسازی توسداخلی
۶۰۲حسین حسامیعضو ماده ۱۰۰ خارجی
۶۰۲حسین حسامیعضو ماده ۷۷ خارجی
۶۰۲حسین حسامیعضو اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
۶۰۲حسین حسامیرئیس برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
۶۰۲حسین حسامیعضو فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
۶۰۲حسین حسامیعضو ویژه ایثارگرانداخلی
۶۰۳موسی الرضا حاجی بگلوعضو ماده ۱۰۰ خارجی
۶۰۳موسی الرضا حاجی بگلوعضو ماده ۷۷ خارجی
۶۰۳موسی الرضا حاجی بگلوعضو بند ۲۰ شعبه اولخارجی
۶۰۳موسی الرضا حاجی بگلونائب رئیس اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
۶۰۳موسی الرضا حاجی بگلونائب رئیس برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
۶۰۳موسی الرضا حاجی بگلوعضو حقوقی و نظارتداخلی
۵۰۱مجید دبیریانعضو ماده ۱۰۰ خارجی
۵۰۱مجید دبیریانرئیس اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
۵۰۱مجید دبیریاننائب رئیس حقوقی و نظارتداخلی
۵۰۱مجید دبیریانعضو عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
۵۰۱مجید دبیریانعضو ویژه ایثارگرانداخلی
۵۰۲ایمان فرهمندیعضو بند ۲۰ شعبه دومخارجی
۵۰۲ایمان فرهمندیرئیس عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
۵۰۲ایمان فرهمندیعضو شهرسازی و معماریداخلی
۵۰۲ایمان فرهمندیعضو خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
۵۰۲ایمان فرهمندیعضو ویژه توسعه وبهسازی توسداخلی
۴۰۱هاشم دائمیعضو ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری خارجی
۴۰۱هاشم دائمیعضو حمایت و تشویق اعلام کنندگان فساد اداری خارجی
۴۰۱هاشم دائمیرئیس حقوقی و نظارتداخلی
۴۰۱هاشم دائمیعضو اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت هاداخلی
۴۰۲مجید طهوریان عسگریعضو ماده ۷۷ خارجی
۴۰۲مجید طهوریان عسگریعضو فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
۴۰۲مجید طهوریان عسگریعضو ویژه توسعه وبهسازی توسداخلی
۴۰۲مجید طهوریان عسگریعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
۴۰۳حسن موحدیانعضو بند ۲۰ شعبه اولخارجی
۴۰۳حسن موحدیانعضو برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانیداخلی
۴۰۳حسن موحدیانعضو عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
۴۰۳حسن موحدیانعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
۴۰۴حسن کریم دادیعضو عمران، حمل ونقل و ترافیکداخلی
۴۰۴حسن کریم دادیعضو شهرسازی و معماریداخلی
۴۰۴حسن کریم دادیرئیس خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
۴۰۴حسن کریم دادیعضو ویژه ایثارگرانداخلی
۳۰۱حسن منصوریانرئیس فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
۳۰۱حسن منصوریانعضو حقوقی و نظارتداخلی
۳۰۱حسن منصوریانعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
۳۰۲فاطمه سلیمیعضو بند ۲۰ شعبه اولخارجی
۳۰۲فاطمه سلیمینائب رئیس خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
۳۰۲فاطمه سلیمینائب رئیس فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانهداخلی
۲۰۱غلامحسین صاحبیعضو بند ۲۰ شعبه دومخارجی
۲۰۱غلامحسین صاحبیعضو خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیستداخلی
۲۰۲سید حسین علوی مقدمعضو ماده ۱۰۰ خارجی
۲۰۲سید حسین علوی مقدمعضو ویژه ساماندهی حاشیه شهرداخلی
۲۰۳حمید ضمیریرئیس شهرسازی و معماریداخلی
۲۰۳حمید ضمیریعضو حقوقی و نظارتداخلی

۶- وضعیت حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در کمیته های نظارتی

علاوه بر کمیسیون های مذکور، هریک از اعضا شورای اسلامی شهر در یکی از کمیته های نظارتی ۵ گانه مناطق شهرداری مشهد نیز عضویت دارند..

۵/۵ - (۱ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

رسانه شهر

متخصص مدیریت شهری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با قبل از تماس تلفنی از پیام رسان های ایتا یا سروش استفاده نمایید تا مستندات و تصاویر ارسالی شما قابلیت بررسی را داشته باشد.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق