برنامه شورای شهر مشهد ۱۴۰۴

فهرست۱- چشم انداز شورای اسلامی شهر مشهد ۱۴۰۴۲- استراتژی و برنامه بلند مدت شورای اسلامی شهر مشهد۳- برنامه میان مدت (۱۴۰۴ – ۱۴۰۰) شورای اسلامی شهر مشهد۳-۱- برنامه ریزی درخصوص مشارکت کلیه ذی نفعان۳-۱-۱- تشکیل سامانه تعاملی مدیریت شهری مشهد۳-۱-۲- تغییر محتوایی روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری۳-۱-۳- یکپارچه کردن خدمات شهرداری مشهد۳-۱-۴- تغییرات بنیادین … ادامه خواندن برنامه شورای شهر مشهد ۱۴۰۴