کد نوسازی چیست

فهرست۱- تعریف کد نوسازی۱-۱- منطقه۲-۱- حوزه یا محله۳-۱- بلوک:۴-۱- ملک (موقعیت زمین)۵-۱- ساختمان۶-۱-آپارتمان۷-۱- واحد کسبی (صنفی)۲- راه های بدست آوردن کد نوسازی۱-۲-قبض عوارض نوسازی۲-۲- گواهی های اخذ شده از شهرداری۳-۲- مراجعه به سایت شهرسازی شهرداری همانطور که پس از تولد هر انسان،به او یک کد ملی و شماره شناسنامه تعلق می گیرد، پس از ورود … ادامه خواندن کد نوسازی چیست