کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها به صورت کاربردی

فهرست۱- مفاهیم۱-۱- مالک۲-۱- محدوده شهر ۳-۱- حریم شهر ۴-۱- پروانه ساختمان ( مجوز ساخت وساز)۵-۱- موضوعات ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰۱-۵-۱ اقدام عمرانی۲-۵-۱ تفکیک۳-۵-۱ ساختمان۶-۱- اصول شهرسازی ۷-۱- مقررات ملی ساختمان ۸-۱- مهندس ناظر۹-۱- اصول بهداشتی ۱۰-۱- ارزش معاملاتی ۱۱-۱- ذی نفع۱۲-۱- موعد۱۳-۱- زمین و اعیان۲-تخلف مالکین۳-شکایت ذی نفعان۱-۳- شکایت شهرداری۲-۳- شکایت اداره کل راه وشهرسازی۳-۳- شکایت سایر ذی نفعان۴-تشکیلات دبیرخانه … ادامه خواندن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها به صورت کاربردی