کمیسیون ماده 100 شهرداری ها به صورت کاربردی

فهرست1- مفاهیم1-1- مالک2-1- محدوده شهر 3-1- حریم شهر 4-1- پروانه ساختمان ( مجوز ساخت وساز)5-1- موضوعات ارجاعی به کمیسیون ماده 1001-5-1 اقدام عمرانی2-5-1 تفکیک3-5-1 ساختمان6-1- اصول شهرسازی 7-1- مقررات ملی ساختمان 8-1- مهندس ناظر9-1- اصول بهداشتی 10-1- ارزش معاملاتی 11-1- ذی نفع12-1- موعد13-1- زمین و اعیان2-تخلف مالکین3-شکایت ذی نفعان1-3- شکایت شهرداری2-3- شکایت اداره کل راه وشهرسازی3-3- شکایت سایر ذی نفعان4-تشکیلات دبیرخانه … ادامه خواندن کمیسیون ماده 100 شهرداری ها به صورت کاربردی