تبلیغات تخصصی شوراهای اسلامی شهر با رویکرد نوین

فهرست۱- ایجاد وانتشار صفحه شخصی در سایت تخصصی مدیریت شهری۱-۱- محتوای نوشتاری صفحات شخصی۲-۱- امکان درج پیوست ولینک های دانلود۳-۱- امکان ثبت نظرات در صفحات معرفی۴-۱- ایجاد دسترسی جهت پاسخگویی به نظرات مردم۲- تبلیغات در صفحات پربازدید۱-۲- نمایش نام شما در لیست نامزدهای شورای شهر۲-۲- تصویر شما در صفحه اول سایت اطمینان شهر و مشهد … ادامه خواندن تبلیغات تخصصی شوراهای اسلامی شهر با رویکرد نوین