آشنایی با وظایف، ساختار و کمیسیون های شورای شهر

فهرست۱- جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسیاصل ۶ قانون اساسیاصل۷ قانون اساسیاصل ۱۰۰ قانون اساسیاصل ۱۰۱ قانون اساسیاصل ۱۰۴ قانون اساسیاصل ۱۰۵ قانون اساسی ۲- تاریخچه شوراهای اسلامی شهر بعد از انقلاب اسلامی۱-۲- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۰/۹/۱۲-۲- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۱۳- اهم وظایف … ادامه خواندن آشنایی با وظایف، ساختار و کمیسیون های شورای شهر